อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
Dr. Parnprae Chaoprayoon Udomraksasup
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิภาคศึกษา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : 64-00-0903 : การประเมินโครงการบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์และ mCessation แบบครบวงจร
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

2. 2563 : มจ.1-64-015.2 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 : 63-00-1594 : การประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

4. 2561 : สพภ.-61-009.1 : การวิจัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ)

5. 2561 : สพภ.-61-009.2 : การศึกษาและพัฒนาความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ)

6. 2561 :
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน))

7. 2561 : สพภ.-62-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO'S Concept และสรรหาชุมชนใหม่:กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Biodiversity Based Tourism)
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาเสรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน))

8. 2561 : BEDO 102/2561 : โครงการสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน))

9. 2560 : มจ.1-61-006.1 : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2560 : ททท.-60-001 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2560
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA   ฉบับที่ : Volume 2021: Issue 3, 1098-1106.

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA   ฉบับที่ : Volume 2021: Issue 3, 1387-1403.

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน   ฉบับที่ : Vol.9 No.1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Management Information and Decision Science   ฉบับที่ : 24

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย   ฉบับที่ : 15 (1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity   ฉบับที่ : Vol.12 No.3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน   ฉบับที่ : Vol. 8 No. 2 (2017): July - December. 194-219.

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 0

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2563 : Co-Management: The Empowerment of Community Strength for Tourism Management in Satun UNESCO Global Geopark [0.6]
ชื่อผลงาน : การจัดการร่วม: การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูล
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ฉบับที่ : 3

2. 2562 : การปรับตัวทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร [0.2]
ชื่อผลงาน : การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2562 : Co-management: Tourism Development for Learning in Satun UNESCO Global Geopark [0.4]
ชื่อผลงาน : การจัดการร่วม: การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในอุทยานธรณีสตูล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2562 : Pha Wai Community’s Tourism Evolution in Puan Pu Sub-District, Nonghin District, Loei Province [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายเพื่อเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 3

5. 2562 : Muslim Tourists' Satisfactory Behaviours Influencing Halal Tourism in Song Khla Province [0.4]
ชื่อผลงาน : ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2561 : A Community's Buddhist Arts Conservation-Based Voluntourism Management: A New Innovation Arousing Community's Conservational Participation [0.8]
ชื่อผลงาน : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Urban Culture Research ฉบับที่ : 17

7. 2561 : Agro Tourism Management Based on the Philosophy of Sufficiency Economy [0.4]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2561 : Community's Buddhist Arts Conservation-Based Voluntourism Program: An Arousing Mechanism of Tourist's Conservational Experiences [0.4]
ชื่อผลงาน : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครอนุรักษ์งานพุทธศิลป์อย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2560 : รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2560 : ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2560 : การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาด้วง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) [0.2]
ชื่อผลงาน : การมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาด้วง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล