อาจารย์ ดร. กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
Dr. Kavinrath Attawongchayakorn
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. พัฒนาการท่องเที่ยว
2. การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว
3. นโยบายและการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
4. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. การบริหารอุตสาหกรรมบริการ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว
2. การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-017 : การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2563 : มจ.1-64-017.1 : การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2563 : มจ.1-64-017.2 : การวางแผนการตลาดเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

4. 2563 : มจ.1-64-017.3 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

5. 2562 : มจร.-63-001 : การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์)

6. 2561 : มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : มจ.1-62-01-002.3 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปต้นกล้าข้าวเหนียวสัน ป่าตอง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : มจ.1-62-01-002.4 : การพัฒนาสูตรอาหารจากพฤกษเคมีในต้นข้าวเหนียวสันป่าตองเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : UNRN-62-001 : การพัฒนาเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน)

10. 2561 : UNRN-62-001.1 : การพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยศาสตร์สาร   ฉบับที่ : 20 (3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบริหารท้องถิ่น   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย   ฉบับที่ : 1

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ [0.6]
ชื่อผลงาน : แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฉบับที่ : 2

2. 2564 : The Efficiency of Logistics System Management for Cultural Tourism in Lampang Municipality, Lampang Province [1]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิผลระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation ฉบับที่ : 3

3. 2564 : Cultural Tourism-Based Effective Logistic Management System in Lampang Municipality, Lampang Province [0.4]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิผลระบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2563 : Service Design of the Vehicle Rental for the Tourism Business in Chiang Mai by the Service Quality Analysis [0.6]
ชื่อผลงาน : การออกเเบบการบริหารจัดการประสบการณ์นักท่องเที่ยวธุรกิจยานพาหนะเช่าจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Multidisciplinary in Social Sciences ฉบับที่ : 3

5. 2562 : การปรับตัวทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร [0.2]
ชื่อผลงาน : การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมสำรับอาหารในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่สู่มิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

6. 2562 : Thai Culture creates Value Added for Thai Culinary Tourism [0.8]
ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยใช้วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่า
สื่อสิ่งพิมพ์ : ASEAN Journal of Management & Innovation ฉบับที่ : 2

7. 2562 : Behaviors and Expectation, Satisfactions of Foreign Tourists towards Thai Culinary School [0.4]
ชื่อผลงาน : การสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยใช้วัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่า
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2562 : Muslim Tourists' Satisfactory Behaviours Influencing Halal Tourism in Song Khla Province [0.4]
ชื่อผลงาน : ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2561 : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักประเภทโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2561 : Ethnic Groups’ Participation in Sustainable Tourism Development [0.8]
ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่งานส่งเสริมเกษตร โครงการหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : Veridian E-Journal, Silpakorn Unversity ฉบับที่ : 4

11. 2561 : รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมบ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [0.6]
ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ฉบับที่ : 2

12. 2561 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล