อาจารย์ ดร. กีรติ ตระการศิริวานิช
Dr. Keerati Trakansiriwanich
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
3. พัฒนาการท่องเที่ยว
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. พัฒนาการท่องเที่ยว

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-017.1 : การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2560 : สบอ.16-61-001 : ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Asian Tourism Management   ฉบับที่ : Vol.8 No.1

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Asian Tourism Management   ฉบับที่ : Vol.8 No.1

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Asian Tourism Management   ฉบับที่ : Vol.8 No.1

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้บริบทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา: บ้านธาตุอิงฮัง นครไกรสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [0.6]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ฉบับที่ : 7

2. 2563 : Service Design of the Vehicle Rental for the Tourism Business in Chiang Mai by the Service Quality Analysis [0.6]
ชื่อผลงาน : การออกเเบบการบริหารจัดการประสบการณ์นักท่องเที่ยวธุรกิจยานพาหนะเช่าจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Multidisciplinary in Social Sciences ฉบับที่ : 3

3. 2563 : The Competency of Agro-Eco Tourism Management Leaders of Pla-ba Community-Based Tourism Club, Loei Province [0.6]
ชื่อผลงาน : กลไกการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศของชุมชนปลาบ่า จังหวัดเลย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ฉบับที่ : 3

4. 2563 : The Marketing Potential of the Community-Based Tourism Villages in Chiang Mai Province, Thailand [0.4]
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

5. 2563 : An Analysis of Aging People Competency in Accordance with Needs for Hotel Work in Bangkok, Thailand [1]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยตามความต้องการของโรงแรม เขตกรุงเทพมหานคร
สื่อสิ่งพิมพ์ : Test Engineering and Management ฉบับที่ : 83

6. 2562 : Elderlies’ Human Capital Needs on Hotel Business Employment in Bangkok [0.4]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยตามความต้องการของโรงแรม เขตกรุงเทพมหานคร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2562 : Factors Affecting Perceive to Tourists Information of Second Tier and Third Tier Chinese Tourists Travelling to Thailand [0.8]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่ํา (กลุ่ม Second Tier และ Third Tier) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ฉบับที่ : 1

8. 2562 : Muslim Tourists' Satisfactory Behaviours Influencing Halal Tourism in Song Khla Province [0.4]
ชื่อผลงาน : ขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดสงขลาในการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

9. 2561 : แนวทางการจัดการความต้องการฝึกอบรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [0.2]
ชื่อผลงาน : แนวทางการจัดการฝึกอบรมตามสมรรถนะหลักอาเซียนและตามความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรบริษัทท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

10. 2561 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [0.2]
ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไทลื้อ บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

11. 2561 : Factors affecting exposure to travel information of second tier and third tier Chinese tourists travelling to Thailand [0.4]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่ํา (กลุ่ม Second Tier และ Third Tier) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

12. 2560 : Factors affecting exposure to travel information of second tier and third tier Chinese tourists travelling to Thailand [0.4]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้ต่ํา (กลุ่ม Second Tier และ Third Tier) ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

13. 2560 : The Place Identity and the Attractiveness of Rural Thailand: an Approach for Sustainable Tourism Development of Mae Klang Luang in Northern Thailand [0.4]
ชื่อผลงาน : The Place Identity and Attractiveness of Rural Tourism Destination in Thailand a Proposed Model for Sustainable Tourism Development
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 9

14. 2560 : Identity Reflection Travel Behavior: The Benefits of Travel and the Development of Practical Coping Skills for Adult Third Culture Kids [0.4]
ชื่อผลงาน : Identity Reflection Travel Behavior: The Development of Practical Coping Skills for Adult Third Culture Kids
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

15. 2560 : Behaviors of Tourists in Tourist Spots of the Community Chiang Mai Province [0.6]
ชื่อผลงาน : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Travel and Tourism ฉบับที่ : 2

16. 2560 : Potential in Accomodating Tourism of Maetha Sub-district Area, Mae On District, Chiangmai Province [0.6]
ชื่อผลงาน : ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของพื่นที่ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Travel and Tourism ฉบับที่ : 2

17. 2560 : Impact of Trekking Tours in Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province [0.6]
ชื่อผลงาน : ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเดินป่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Travel and Tourism ฉบับที่ : 2

18. 2560 : The Place Identity and Attractiveness of Rural Tourism Destination in Thailand A Model for Sustainable Tourism Development for Mae Klang Luang in Northern Thailand [0.4]
ชื่อผลงาน : The Place Identity and Attractiveness of Rural Tourism Destination in Thailand a Proposed Model for Sustainable Tourism Development
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล