อาจารย์ ดร. วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
Dr. Valailada Tavonmongkolkij
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารอุตสาหกรรมบริการ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาการท่องเที่ยว

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-017.3 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแหล่งท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2561 : มจ.1-62-01-002 : การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพฤกษเคมีและวัสดุเหลือทิ้ง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2561 : มจ.1-62-01-002.7 : การยกระดับสินค้าและบริการในธุรกิจร้านอาหารด้วยอณูศิลปวิทยาการ: กรณีศึกษาร้านอาหาร Medium Rare จ. เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ความพึงพอใจรวม และพฤติกรรมในอนาคต ของนักท่องเที่ยวชาวลาวที่มาท่องเที่ยวหลวงพระบาง ในช่วงการระบาดของโควิด-19 [0.8]
ชื่อผลงาน : ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจและพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวลาวในหลวงพระบาง: ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทั่วโลก
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล