อาจารย์ ดร. ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
Dr. Tipwadee Phosittiphan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
2. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. พัฒนาการท่องเที่ยว

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2561 : มจ.2-62-032 : พฤติกรรมและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่ออาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณของหน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)

2. 2561 : มจ.2-62-033 : ภาพลักษณ์อาหารพื้นเมืองกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบประมาณของหน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)

3. 2561 : มจ.2-61-048 : การวิเคราะห์พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล