แบบฟอร์มการค้นหา

หน่วยงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ลำดับ รายการ น้ำหนัก กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จำนวน ถ่วงน้ำหนัก จำนวน ถ่วงน้ำหนัก
1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 2 0.40 0 0.00
2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
0.40 0 0.00 0 0.00
3 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 0 0.00 0 0.00
4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 0 0.00 0 0.00
5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
  • ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
0.80 3 2.40 0 0.00
6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2556 1.00 1 1.00 0 0.00
7 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 0 0.00 0 0.00
8 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0 0 0 0
9 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 0 0.00 0 0.00
10 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 1.00 0 0.00 0 0.00
11 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00 0 0.00 0 0.00
12 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 1.00 0 0 0 0
13 รวมทั้งหมด 6 3.80 0 0.00
14 อาจารย์+นักวิจัย 0.0 0.0
15 ร้อยละผลงาน [ การคำนวณ = (ถ่วงน้ำหนัก x 100) / ข้อ14 ] 0 0
16 คำนวณคะแนน (ข้อ15 x 5) / 30 = 0.00 (ข้อ15 x 5) / 20 = 0.00
17 ค่าคะแนน 0.00 0.00
18 สรุปคะแนนของหน่วยงาน NaN
กลุ่มสาขาวิชา อาจารย์+นักวิจัย จำนวนผลงาน รวมถ่วงน้ำหนัก ร้อยละผลงาน คำนวณคะแนน 30% = 5 ค่าคะแนน
(1) (2) (3) (4)=[(3)x100]/(1) (5)=[(4)x5]/30 (6)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 0.0 6 3.80 0.00 0.00 0.00
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษาน้ำหนัก
1. ศักยภาพการเลี้ยงไก?พื้นเมืองตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาทิประไตประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร
ฉบับที่ : 1
เอกสารประกอบ :
นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6201532002 : Amphone Phasouk
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
0.8
2. ความต้องการการส่งเสริมและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของ เกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในเมืองหลา แขวงอุดมซัย สาธารณรัฐประชาทิประไตประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1
เอกสารประกอบ :
นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6201532002 : Amphone Phasouk
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
0.2
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเมืองคํา แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกร ในเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร
ฉบับที่ : 1
เอกสารประกอบ :
นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6201532009 : Khantavanh Phomlasaboud
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
0.8
4. Dot Blot Assay for Assessing Trehalose-6-phosphate Synthase Gene Expression in a Maize Breeding Population under Water Stress
ชื่อผลงาน : การพัฒนา cDNA probe เพื่อตรวจสอบลักษณะส่งเสริมความทนแล้งในประชากรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สื่อสิ่งพิมพ์ : Current Applied Science and Technology
ฉบับที่ : 6
เอกสารประกอบ :
นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6201301002 : พิศชานันท์ โล่วันทา
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
1
5. ผลของวันปลูกต่อผลผลิตข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
ชื่อผลงาน : การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่และอิทธิพลของวันปลูกต่อการผลิตข้าวสาลีสายพันธุ์ดีเด่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : 5
เอกสารประกอบ :
นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6301501002 : สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
0.8
6. ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน : ความรู้และการปฏิบัติในการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1
เอกสารประกอบ :
นักศึกษาเจ้าของผลงาน : 6201433002 : เกษร อักษรรัตน์
อาจารย์เจ้าของผลงาน :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
0.2
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง