ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ :
ที่ หน่วยงาน จำนวนอาจารย์และนักวิจัย การพัฒนาสาธารณะเชิงนโยบายระดับชาติเชิงพาณิชย์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์และนักวิจัย
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้6888194223.20
2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ9580601414.74
3.วิทยาลัยบริหารศาสตร์24010014.17
4.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ22002029.09
5.คณะศิลปศาสตร์78000333.85
6.คณะเศรษฐศาสตร์31000113.23
7.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร39001012.56
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021