บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 14  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 13  คน
อาจารย์พิเศษ 1  คน
ปริญญาโท 32  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 31  คน
นายณัฐภัทร ดาวสุข นักวิชาการศึกษา
นายธวัชชัย มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี นักวิชาการศึกษา
น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล นักวิชาการศึกษา
นางสาลินี ไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอำนาจ ชิดทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานส่วนงาน 1  คน
ปริญญาตรี 4  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 4  คน
น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น นักวิชาการศึกษา
นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นักวิชาการพัสดุ
นายสุรพล บุญยืน หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายวิสูตร แดงบุตร ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร