มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด 55 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 48  คน
2. อาจารย์พิเศษ  : 4  คน
3. พนักงานส่วนงาน  : 3  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (48)
1 รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
Assoc. Prof. Romchaleerda Danwandee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
Asst. Prof. Yuttapoom Powjinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
Asst. Prof. Bunchong Somboomchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
Asst. Prof. Dr. Nikorn Mahawan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
5 อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
Mr. Panawat Sutthikunchon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
6 อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
Miss Phichayapa Tammikakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
Asst. Prof. Phansak Phakdi
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
Asst. Prof. Dr. Wittaya Daungthima
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม
Asst. Prof. Phoowadech Wongsom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10 อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
Mr. Warin Kulintonprasert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
11 อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
Mr. Natthaphon Ruangwitthayanusorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
Asst. Prof. Augcharee Hemsant
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
13 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
Mr. Surapong Techa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
Asst. Prof. Dr. Luxana Summaniti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
15 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
Assoc. Prof. Dr. Kriangsak Sri-ngernyuang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
16 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
Assoc. Prof. Dr. Orathai Mingtipon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
Asst. Prof. Dr. Yaowanit Tarachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
18 อาจารย์ธีรภัทร จิโน
Mr. Teerapat Jino
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
19 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
Assoc. Prof. Dr. Nachawit Tikul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
Asst. Prof. Charaspim Boonyanant
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
21 อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
Miss. Porntip Chanrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
Asst. Prof. Dr. Tanwutta Thaisuntad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
23 อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
Mr. Kittipong Ruenwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
24 อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
Mr. Supanut Kanchanawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
25 อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
Mr. Phithakphong Baengthid
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
26 อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง
Miss. Supiya Punyathong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
27 อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
Miss. Rongrong Wongwal
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
28 อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์
Mr. Tullachai Bosup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
29 อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
Miss. Supaschaya Prachchayakup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
30 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
Dr. Chokanan Wanitlertthanasarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
31 อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
Dr. Parinya Patiphanthakan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
32 อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
Dr. Thamniap Urankul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
Asst. Prof. Dr. Punravee Kongboontiam
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
Asst. Prof. Dr. Wuttigarn Puraprom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
Asst. Prof. Ditsakul Uengtrakool
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
36 นายธวัชชัย มานิตย์
Mr. Thawatchai Manit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
37 น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล
Miss Phongnapa Chungthanatadakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริหารและธุรการ
38 นายอำนาจ ชิดทอง
Mr. Umnarj Chittong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริหารและธุรการ
39 นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา
Mr. Ekarin Phunjinda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริหารและธุรการ
40 นางสาลินี ไพรัช
Mrs. Salinee Phairach
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริหารและธุรการ
41 นายสุรพล บุญยืน
Mr. Surapol Boonyuen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานคลังและพัสดุ
42 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว
Mrs. Supapun Tabiao
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานคลังและพัสดุ
43 น.ส.นิลนี พรมปิงเครือ
Miss Ninlanee Prompingkrua
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานคลังและพัสดุ
44 น.ส.ธิดารักษ์ รัตนมณี
Miss Thidarak Rattanamani
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
45 น.ส.รุ้งทอง เขื่อนขัน
Miss Rungthong Khuankhan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
46 น.ส.สุทธิพร ฟังเย็น
Miss Suthitporn Fangyen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
47 นายณัฐภัทร ดาวสุข
Mr. Natthapathr Daosuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
48 นายวรเชษฐ์ กาญจนวิศาล
Mr. Worachet Kanjanawisan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อาจารย์พิเศษ (4)
1 อาจารย์ ดร.ชาคริน เพชรานนท์
Dr. Chakarin Bejrananda
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 นายชูสกุล สุทธนู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
3 นายสมศักดิ์ ตันปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
4 นายวรวุฒิ บุญมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
พนักงานส่วนงาน (3)
1 รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร
Assoc. Prof. Sirichai Hongvityakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 นายวิสูตร แดงบุตร
Mr. Wisut Daengbuth
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริหารและธุรการ
3 นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ
Mr. Daungkam Janphen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริหารและธุรการ