ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Alternative Energy
(จำนวน 1 คน)
Animation
(จำนวน 1 คน)
Computer Graphics
(จำนวน 1 คน)
EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)
(จำนวน 1 คน)
Energy saver
(จำนวน 1 คน)
Engineer Technology
(จำนวน 1 คน)
Environmental Impact Assessment
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Erosion Modeling
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Experimental Designs
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
ตำแหน่ง : อาจารย์
Forest Ecology
(จำนวน 1 คน)
Forest Plantation
(จำนวน 1 คน)
Geosocial Based Sustainable Development
(จำนวน 1 คน)
Hydrological Modeling
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Logistic
(จำนวน 1 คน)
Model
(จำนวน 1 คน)
People Participation on Watershed
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Renewable Energy
(จำนวน 1 คน)
Resource management
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
Sufficiency Economics
(จำนวน 1 คน)
Sustainable Resource indicator and determination Approad for Highland
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การก่อสร้างอาคาร (ขนาดเล็ก)
(จำนวน 3 คน)
การกำหนดแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
(จำนวน 2 คน)
การจัดการท่องเที่ยวเชิง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการและดูแลรักษางานภูมิทัศน์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การจัดการและสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
การจัดสวน/ภูมิทัศน์
(จำนวน 1 คน)
การจัดสวนถาดและสวนในภาชนะขนาดเล็ก
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การดูแลรักษางานภูมิทัศน์
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การตลาด
(จำนวน 1 คน)
การบริหารการเงินและการลงทุน
(จำนวน 1 คน)
การบริหารโครงการ
(จำนวน 1 คน)
การบรูณาการเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปฏิบัติการก่อสร้างงานภูมิทัศน์
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสรเทศในงานวางแผนและวางผัง
(จำนวน 1 คน)
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
(จำนวน 1 คน)
การวางแผนพัฒนาเมือง
(จำนวน 1 คน)
การวางแผนและประเมินผลโครงการพัฒนา
(จำนวน 1 คน)
การวิจัยด้านการอยู่อาศัย ตลอดจนงานออกแบบสถาปัตยกรรม
(จำนวน 2 คน)
การวิจัยทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการวางแผนออกแบบทางกายภาพในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(ด้านกายภาพ)
(จำนวน 1 คน)
การอนุรักษ์ชุมชน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม, ศิลปะร่วมสมัย
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม, ศิลปะภาพพิมพ์(เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การออกแบบงานภูมิทัศน์
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การออกแบบพื้นที่สาธารณะโดยรอบระบบรถไฟฟ้า, ระบบรถไฟฟ้า BTS
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การออกแบบภูมิทัศน์
(จำนวน 2 คน)
1. อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์
2. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
(จำนวน 3 คน)
การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คติความเชื่อในการตั้งถิ่นฐาน
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ปรึกษาด้านการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา
(จำนวน 1 คน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(จำนวน 1 คน)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประยุกต์หลักการออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก/ตะวันออก
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดสวนตกแต่งสถานที่
(จำนวน 1 คน)
1. อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วิทยาการด้านปัญหางานก่อสร้างและการดูแลรักษาอาคาร (คลินิกหมอบ้าน)
(จำนวน 1 คน)
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 73 คน