ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยในปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565) มีจำนวนทั้งหมด 245 คน โดยมีรายละเอียดแยกตามหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนดังนี้
หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนนักวิจัยตามสัดส่วน นับจำนวนคน
(เงื่อนไขการนับ = ไม่ศึกษาต่อ และผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัยมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รวม < ร้อยละ 50 >= ร้อยละ 50
1.คณะผลิตกรรมการเกษตร6565412424
2.คณะบริหารธุรกิจ45454192626
3.คณะวิทยาศาสตร์1251254735252
4.คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร3939221717
5.คณะเศรษฐศาสตร์313112744
6.คณะพัฒนาการท่องเที่ยว17171077
7.คณะศิลปศาสตร์78789671111
8.คณะสารสนเทศและการสื่อสาร10101911
9.คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ22221111111
10.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม35354181717
11.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี212111298
12.คณะสัตวแพทยศาสตร์44133
13.คณะพยาบาลศาสตร์1010377
14.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ5342953742121
15.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร14191341191515
16.วิทยาลัยบริหารศาสตร์242421866
17.วิทยาลัยพลังงานทดแทน191991010
18.วิทยาลัยนานาชาติ57214955
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021