สรุปการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ และการประชุมบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านต่างประเทศ
วันที่เขียน 31/3/2560 17:34:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/9/2566 16:27:42
เปิดอ่าน: 2877 ครั้ง

การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสถาบันของท่านส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น International study destination มีความก้าวหน้าเพียงใด อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค

สรุปการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ และการประชุมบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านต่างประเทศ


ชื่องาน :  การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ และการประชุมบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านต่างประเทศ

จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่ : วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระยะเวลา : 13 – 14 มกราคม 2560 (2 วัน)

วัตถุประสงค์ :             

1)        เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้หารือและกำหนดยุทศาสตร์ด้านต่างประเทศของอุดมศึกษาไทย

2)       เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

3)      เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด : 32 สถาบัน (ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 83 คน)

ประเด็นที่ได้ร่วมหารือ :

การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสถาบันของท่านส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น International study destination มีความก้าวหน้าเพียงใด อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค

สรุปประเด็นที่หารือ :

            การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศต่างมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดัน ประสานงาน เชื่อมโยงให้สถาบันมีความเป็น International Study Destination หากแต่ละมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งใน 3 ประเด็นหลักที่ได้กล่าวมาแล้ว คือจุดแข็งด้านหลักสูตรนานาชาติและงานวิจัย จุดแข็งด้านความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก และสุดท้ายคือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=674
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา