องค์ความรู้ แนวปฎิบัติที่ดี ของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่เขียน 31/8/2559 9:35:23     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 4:14:07
เปิดอ่าน: 2258 ครั้ง

กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด เป็นกลุ่มงานที่ให้บริการด้านสื่อโสตทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน และให้บริการยืมสื่อโสตทัศน์ และในปัจจุบันมีสื่อโสตทัศน์ จำนวน 4,750 รายการ การจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดเก็บมีราคาสูง ดังนั้น จึงได้หาวิธีการที่จะจัดเรียงสื่อโสตทัศน์ ให้เป็นหมวดหมู่ โดยนำตู้ใส่แฟ้มแขวนของแต่ละกลุ่มภารกิจที่ไม่ใช้งานแล้ว มาเป็นที่จัดเก็บ และได้นำวัสดุเหลือใช้จากการทำนิทรรศการ

การจัดเรียง CD ให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการค้นหา จำเป็นต้องมีที่จัดเก็บให้สามารถค้นให้ผู้บริการได้ง่าย สำนักหอสมุดได้จัดทำแนวปฏิบัติของกลุ่มงาน ในเรื่อง “ค้นง่าย หาง่าย รวดเร็วทันใจ (การจัดบริการ CD) เพื่อแก้ปัญหาในงาน และได้ปฏิบัติตามการดำเนินงานตามกระบวนการ KM 6 ขั้นตอน ดังนี้  1. การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร มีการประชุมกลุ่มกำหนดประเด็นในการจัดการความรู้ในงานเรื่อง ค้นง่าย  หาง่าย  รวดเร็วทันใจ (การจัดบริการ CD) เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน  2.  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน โดยการศึกษาดูงานจากห้องสมุดอื่น ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3.  มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  โดยการนำเอาตู้เหล็กสำหรับเก็บแฟ้มเอกสารแบบแขวนมาเป็นตู้เก็บซีดี โดยการรวบรวมตู้จากงานอื่นที่ไม่ได้ใช้แล้ว แทนการซื้อชั้นวางแผ่นซีดีที่มีราคาแพง  4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน นำวัสดุเหลือใช้กล่องซีดีเก่า  แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แฟ้มเก่า มาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อลดปัญหาในการจัดเก็บ สะดวกในการค้นหา 5.  การนำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มภารกิจต่างๆ  ในสำนักหอสมุด เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้เหมาะสม โดยกลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศได้ บันทึกองค์ความรู้เรื่อง ค้นง่าย หาง่าย  รวดเร็วทันใจ (การจัดบริการCD) ไว้เพื่อให้เป็นแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในงานเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ใน KM Blog 6. การจดบันทึก “ขุมความรู้”และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น กลุ่มภารกิจระบบและข่ายงานสารนิเทศ และกลุ่มภารกิจบริการสารนิเทศ ได้นำแนวปฏิบัติ ค้นง่าย  หาง่าย  รวดเร็วทันใจ (การจัดบริการCD) มาปฏิบัติเพื่อ ใช้ในงานโดยที่กลุ่มภารกิจระบบได้นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเก่าไม่มีผู้ใช้ ไปทำที่คั่นหนังสือ บริจาค (ซึ่งเป็นชั้นปิด) เพื่อผู้ใช้บริการต้องการใช้หนังสือบรรณารักษ์จะเป็นผู้หยิบหนังสือจากชั้นและนำให้ผู้ใช้บริการ โดยการนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ทำให้การให้บริการรวดเร็ว ผู้ใช้บริการ ไม่ต้องรอนาน และกลุ่มภารกิจบริการฯ ได้นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ไปทำที่คั่นแผ่นซีดี เพื่อง่ายต่อการค้นหาเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้

 

Link : เอกสารฉบับเต็ม

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=570
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » สื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
[-] ที่มา จากการที่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดมีนโยบายพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว และห้องสมุดได้พัฒนางานบริการสื่อสมัยใหม่ในรูปสื่อดิจิทัลที่เป็นคลิปจาก Youtube.com มาบริการในห้องสม...
คลิป  เชียงใหม่  นโยบายสีเขียว  สิ่งแวดล้อม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 4/8/2564 10:51:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2565 10:24:50   เปิดอ่าน 858  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวารสาร » การทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
ที่มา (1) การทำดรรชนีบทความวารสารของห้องสมุด เดิมมีการกระจายงานให้บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในสายงานต่างๆ ร่วมกันดำเนินงาน แต่ปัจจุบันจัดแบ่งให้บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในสายงานพัฒนาทรัพยาก...
งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ฐานข้อมูล  บทความ  วารสาร  หัวเรื่อง     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 14/7/2564 10:10:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 1:43:06   เปิดอ่าน 819  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]
ที่มา (1) จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ห้องสมุดบอกรับวารสารฉบับตัวเล่มลดลง บทความออนไลน์มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ห้องสมุดยังไม่ได้ขยายขอบเขตการจัดหาทรัพยากรสื่อเหล่านี้มาบริการผู้ใช้ (ส่...
คลิป  งานเทคนิค (ห้องสมุด)  นโยบายสีเขียว  บทความอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งแวดล้อม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 14/7/2564 10:08:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2565 7:37:28   เปิดอ่าน 778  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง