การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 18/1/2554 11:05:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:16:49
เปิดอ่าน: 5622 ครั้ง

รายงานการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆภายในประเทศไทยในปัจจุบัน พิจารณาในแง่มุมต่างๆที่เป็นโครงสร้างหลักของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

     อาจารย์ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร  และจัดทำ ม.ค. 2 หากอาจารย์หรือนักวิชาการศึกษาท่านไหนสนใจก็ คลิ๊กดูที่ link ข้างล่างนี้ค่ะ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:08:14   เปิดอ่าน 657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:31   เปิดอ่าน 429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง