การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้วย JMETER
วันที่เขียน 14/12/2558 18:04:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:12:21
เปิดอ่าน: 8417 ครั้ง

ในการพัฒนาระบบ web applciation ขึ้นมานั้น ประสิทธิภาพของ web application จะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ที่อาจทำให้ระบบช้าไปทั้งระบบ หรือที่แย่ไปกว่านั้นทำให้ระบบล่มไปเลยและสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจาก web application ที่เราเป็นคนพัฒนาขึ้นมาด้วย ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก server ช้า ระบบ database tuning ไม่ดี หรือระบบ network ออกแบบมาไม่ดี และในที่สุดแล้ว อาจจะสงสัยที่ web application ที่พัฒนาขึ้นมา

การประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้วย JMETER 

         ในการพัฒนาระบบ web applciation  ขึ้นมานั้น  ประสิทธิภาพของ web application จะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ที่อาจทำให้ระบบช้าไปทั้งระบบ หรือที่แย่ไปกว่านั้นทำให้ระบบล่มไปเลยและสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจาก web application ที่เราเป็นคนพัฒนาขึ้นมาด้วย   ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าปัญหาน่าจะเกิดจาก server ช้า  ระบบ database tuning ไม่ดี  หรือระบบ network ออกแบบมาไม่ดี และในที่สุดแล้ว อาจจะสงสัยที่ web application ที่พัฒนาขึ้นมา ดังนั้น ถ้าเราต้องการวัดประสิทธิภาพของระบบว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น เราสามารถใช้โปรแกรมในการทดสอบระบบต่าง ๆ  อาทิ เช่น 

                                                   

        software ที่จะช่วยในเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพของ application ที่ดี ใช้งานง่าย ฟรี และเป็นopensource  มีชื่อว่า JMeter           Software ตัวนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ project ของ Apache พัฒนาโดยใช้ภาษา java 100%  ซึ่งสามารถใช้งานได้กับทุกภาษาโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน HTTP Server

                                                        
                         

 

สำหรับการใช้งานโปรแกรม JMeter นั้น มีขั้นตอน ดังนี้

  1. เตรียม web application ที่จะทำการทดสอบให้เรียบร้อย จากนั้น download JMeter เวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ JMeter website และเราต้องมี JDK ในเครื่องด้วยตั้งแต่ JDK 1.4 เป็นต้นไป
  2. แตกไฟล์ที่โหลดมาก่อน     จากนั้นเข้าไปที่ directory /bin แล้ว run JMeter สำหรับ windows ให้เรียกไฟล์ jmeter.bat   แต่ถ้าเป็น linux ให้เรียก jmeter.sh
  3. ทำการตั้งค่าทดสอบในโปรแกรม JMeter (ในที่นี้ ผู้เขียนได้ทำการทดสอบระบบฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทย https://oc.mju.ac.th/)

                              

 

ทำการทดสอบ  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม JMeter  ดังนี้ 

                            

 

ผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยใช้โปรแกรม JMeter    ทดสอบค่าต่าง ๆ ได้ผลลัพธ์  ดังต่อไปนี้

                           

                         

             
                   จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยเวลาโดยรวม (Average) ที่ส่ง request ไปหา server = 59 ms  ค่าเวลากึ่งกลาง (Median) = 52 ms   การกระจายตัว (Deviation) = 35 ms และค่าประมวลผล request ต่อนาทีของ Server (Throughput) = 4,239.564 request ต่อนาที

                                                                    


              จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยเวลาโดยรวม (Average) ที่ส่ง request ไปหา server = 62 ms  ค่าเวลากึ่งกลาง (Median) = 50 ms   การกระจายตัว (Deviation) = 52 ms และค่าประมวลผล request ต่อนาทีของ Server (Throughput) = 4,172.172 request ต่อนาที

                          

                       

                    จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยเวลาโดยรวม (Average) ที่ส่ง request ไปหา server = 68 ms  ค่าเวลากึ่งกลาง (Median) = 52 ms   การกระจายตัว (Deviation) = 88 ms และค่าประมวลผล request ต่อนาทีของ Server (Throughput) = 3,815.78 request ต่อนาที

  • สรุป

              ในการวัดประสิทธิภาพของระบบนั้น เราสามารถพิจารณาที่ Throughput ของระบบ    ถ้าจำนวน request   สูงขึ้นมาเรื่อย ๆ ค่าของ Throughput ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน   เมื่อไรก็ตามที่จำนวน request และ จำนวนการประมวลผลของระบบการทดสอบเริ่มนิ่ง  นั่นแสดงว่า ค่าของ Throughput ของระบบนิ่งหรือเสถียรแล้วเช่นกัน   ซึ่งถ้าการเพิ่มจำนวน request มันทำให้ค่า Throughput ลดลงมา  แสดงว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบงานเกิดปัญหาคอขวดมาแล้ว  หรือนั่นคือ เกินขีดความสามารถของระบบในตอนนั้น เช่น  เข้าคิวเพื่อรอทำงานนานเกินไป เช่น  CPU, database และ network เป็นต้น  ส่งผลให้ response time สูงขึ้นมาก จนเกิด timeout    โดยจำเป็นต้องนำข้อมูลจากระบบ monitoring อื่น ๆ เข้ามาพิจารณาด้วย เช่น Monitoring server, access log เป็นต้น    เพื่อทำให้การวิเคราะห์ผล มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น   ซึ่งค่าของ Throughput  นั้นเป็นแนวคิดหลักในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

อ้างอิง 

  1. วัดประสิทธิภาพของ Web Application ด้วย JMeter  สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558, จาก http://oracle-java.blogspot.com/2007/08/web-application-jmeter.html
  2. พื้นฐานเกี่ยวกับ Performance testing  สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558, จากhttp://www.somkiat.cc/performance-testing-about-throughput/
  3. JMeter :: ทดสอบประสิทธิภาพของ Web application  สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558, จาก http://www.narisa.com/forums/index.php?app=blog&blogid=9&showentry=2873
  4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทย, นายสมชาย อารยพิทยา และคณะ,  รายงานผลการวิจัย, 2558
  5. ระบบฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทย  สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2558, จาก https://oc.mju.ac.th/ 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:08:18   เปิดอ่าน 34240  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 10:17:06   เปิดอ่าน 877  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง