บทคัดย่อ รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 28/4/2558 9:53:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 10:57:58
เปิดอ่าน: 3591 ครั้ง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 64 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 19 ข้อ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟามีค่าเท่ากับ 0.80 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คณะบริหารธุรกิจ ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ และเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.41 ปี และอายุการทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 9.05 ปี ระดับความคิดเห็นเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (F1) ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารจัดการ (F2) และปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนในการทำวิจัย (F3) และสมการถดถอยที่มีผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ Y = -.001 + .747F1 +.395F2 +.300F3

รายละเอียด ตามลิงก์ด้านล่าง

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTI2OTk2

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 10:14:30   เปิดอ่าน 898  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 15:26:27   เปิดอ่าน 1314  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง