GLPI เครื่องมือบริหารจัดการทางสารสนเทศ
วันที่เขียน 24/12/2557 14:42:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2565 0:30:07
เปิดอ่าน: 24089 ครั้ง

การบริหารจัดการการบริการระบบสารสนเทศขององค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความเป็นมืออาชีพ นั้น เราสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการการบริการต่าง ๆ เช่น โปรแกรม GLPI (http://www.glpi-project.org/spip.php) , iTOP (http://www.combodo.com/-Overview-.html) เป็นต้น มาช่วยในการจัดกระบวนจัดการการงานบริการด้าน IT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

 

GLPI เครื่องมือบริหารจัดการทางสารสนเทศ

 

 • GLPI คือ อะไร

            การบริหารจัดการการบริการระบบสารสนเทศขององค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความเป็นมืออาชีพ นั้น  เราสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการการบริการต่าง ๆ  เช่น โปรแกรม GLPI (http://www.glpi-project.org/spip.php) , iTOP (http://www.combodo.com/-Overview-.html) เป็นต้น  มาช่วยในการจัดกระบวนจัดการการงานบริการด้าน IT ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

              GLPI เป็น Free Open Source และโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบ Web base ซึ่งเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยบริหารระบบและการจัดการข้อมูลทางด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานที่มีการใช้ระบบ IT นั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บประวัติ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การจัดเก็บประวัติการซ่อม  สามารถใช้งานได้ในรูปแบบของ Web Base   การใช้งานง่ายเป็นมิตรกับ User   นอกเหนือจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการแจ้งเตือนผ่านทางระบบ Email ได้อีกด้วย

 • ฟังก์ชันหลักของโปรแกรม มีดังนี้
  • การเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
  • การแจ้งซ่อมต่างๆ User สามารถเข้ามาสร้างและจัดการได้เอง สามารถป้อนข้อมูลการแจ้งซ่อมผ่านทางหน้า Web ได้ทันที พร้อมทั้งมี option สำหรับในการส่ง Email หลังจากที่เปิด job การแจ้งซ่อมได้อีกด้วย
  • สามารถพิมพ์เอกสารออกมาและสรุปเป็น Report ต่างๆได้
   

   

 • การติดตั้ง GLPI
          GPLI เป็น Web Application ที่ทำงานบน Web Server  โดยเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของเราทำเป็น Web Server โดยการใช้โปรแกรมจำลอง Web Server ซึ่งสามารถ Download และนำมาติดตั้งได้  

                วิธีการติดตั้งโปรแกรม GLPI มีดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรมจำลอง web server ใช้งานได้หมด ทั้ง IIS, Appserv, xampp
 2. ดาวโหลดไฟล์ GPLI >> GLPI Version 0.84.8 (เป็นไฟล์ zip)
 3. แตกไฟล์ ลงใน Folder ของ Web Server ของเรา ถ้าใช้ Appserv จะอยู่ใน folder ที่ชื่อว่า www
 4. เปิด Web Browser ขึ้นมาและพิมพ์ http://127.0.0.1/gpli   <<(gpli คือชื่อโฟเดอร์ อาจจะประยุกต์เปลี่ยนไปเป็นชื่ออื่น ๆ ที่สอดคล้อง เช่น  Support , helpdesk, inventory เป็นต้น
   
 • การใช้งาน GLPI  

  - เริ่มต้นใช้งานโดยใส่ชื่อเข้าสู่ระบบ glpi และรหัสผ่าน glpi  (สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้)  
  - กดปุ่มตกลงเพื่อเข้าใช้ระบบงาน                                            รูปที่ 1 แสดง การ Login เข้าใช้งานโปรแกรม GLPI                                         รูปที่ 2 แสดง การบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


                                   รูปที่ 3 แสดง การจัดการความช่วยเหลือในการบริการทางระบบสารสนเทศ


 • สรุปการนำเครื่องมือบริหารจัดการทางสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานตามวิธีการปฏิบัติที่ดีทางกระบวนการ ITIL 

             เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานตามกระบวนการทาง ITIL เป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน  สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านทางระบบออนไลน์        ซึ่งกระบวนการทาง ITIL นี้จัดว่าเป็นการรวบรวมเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วในการบริหารจัดการศูนย์ฯ  ที่ได้ถูกนำไปใช้แล้วในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IT ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา   ITIL จึงถูกเรียกว่าเป็น Best Practice ของการบริหารจัดการ IT      ในเวลาต่อมาได้มีการกล่าวถึง ITIL ในแง่ที่เป็น IT Service Management Framework กันอย่างแพร่หลาย  และได้กลายเป็น de facto standard ไปในปัจจุบัน  ประโยชน์จากการนำความรู้ ITIL มาใช้นั้น คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่สามารถปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง  ซึ่งได้แก่

-    การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้คุ้มค่ามากขึ้น

-    สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด

-    ช่วยลดงานซ้ำซ้อนหรืองานที่ไม่จำเป็นลงได้

-    ช่วยทำให้งานแต่ละโปรเจคท์ดำเนินไปได้ตามที่วางแผนไว้

-    ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ IT แก่ลูกค้าให้ดีขึ้น

-    สามารถหาต้นทุนของการให้บริการที่มีคุณภาพตามที่กำหนดได้
     (เทพฤทธิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษณ์, 2551)

     อ้างอิง

 1. โปรแกรมจัดการระบบงาน IT  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จาก http://bullfrogtail.blogspot.com/2011/03/glpi-it-and-asset-management-software.html
 2. GLPI เครื่องมือบริหารจัดการทางสารสนเทศ  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จากhttp://glpithailand.blogspot.com/2014/03/glpi.html
 3. GLPI (Gestion Libre De Parc Informatioque)  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จาก http://www.glpi-project.org/spip.php
 4. iTOP  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จาก http://www.combodo.com/-Overview-.html
 5. ประวัติความเป็นมาของ ITIL (IT Infrastructure Library)  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จาก http://www.bejame.com/article/2000
 6. IT Infrastructure Library (ITIL) สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จากhttp://www.tmi.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=282&catid=27:it-infrastructure&Itemid=49
 7. ภาพรวมของ ITIL 2011  สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2557, จาก http://www.bejame.com/article/2040
 8. ศิริสุดา สุภาวรรณ. (2555). การนำมาตรฐาน ITIL มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ   กรณีศึกษา บริษัท ดีคอมพ์กรุ๊ป จำกัด. สารนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, กรุงเทพฯ.

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/12/2565 0:26:48   เปิดอ่าน 62853  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/12/2565 20:31:15   เปิดอ่าน 1162  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง