โปรแกรมช่วยทำ Mind Map
วันที่เขียน 27/7/2555 11:01:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 10:34:28
เปิดอ่าน: 23554 ครั้ง

โปรแกรมจัดทำผังมโนทัศน์ เครื่องมือคล้ายใน MS Word export เป็น .doc, .pdf, .html หรือไฟล์ภาพอื่นๆ ได้

Edraw Mind Map เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำผังมโนทัศน์ หรือ แผนที่ความคิด หรือ ไมด์แม๊ป (Mind Map) โดยโปรแกรม Edraw Mind Map มีตัวอย่าง/แม่แบบตลอดจนมีวัตถุ (Object) ในลักษณะต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดผังมโนทัศน์ที่หลากหลาย เป็นจำนวนมาก การใช้งานโปรแกรมมีความง่าย คล้ายเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Office ผลงานที่ได้จึงมีความสวยงาม นอกจากนั้นผลงานเมื่อจัดทำเสร็จยังสามารถนำออกไปเพื่อใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบครอบคลุมการทำงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=164
ความคิดเห็นทั้งหมด (2)
ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 27/7/2555 0:00:00

Download Program ได้ที่นี้

http://www.edrawsoft.com/freemind.php

ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 27/7/2555 0:00:00

คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTA0MTg=

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 9:50:55   เปิดอ่าน 33  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 18:58:07   เปิดอ่าน 20  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 3:13:33   เปิดอ่าน 103  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 7:12:00   เปิดอ่าน 94  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง