Blog : โครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย”
รหัสอ้างอิง : 401
ชื่อสมาชิก : พัฒนพงศ์ เทียนชัย
เพศ : ชาย
อีเมล์ : pattana@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 4/4/2554 13:38:06
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 4/4/2554 13:38:06

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : โครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย”
ตามหนังสือที่ อว 69.5.1.1/ 832 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ ห้องแอนโดรเมดา อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ โครงการจัดอบรมเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดโครงการจัดอบรมเสวนา โดยการเสวนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย และทางด้านภูมิปัญญดาราศาสตร์ของคนไทยและความเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์ของสากล ในการเสวนาในครั้งนี้ ได้มีบรรยายเรื่อง “ดาราศาสตร์ในกระแสอารยธรรมโลก” และ “ศิลปกรรมตำราดาว” โดยอาจารย์วรพล ไม้สน รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย และสัพพะตำราดาราศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ไท โดย ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้ง “เรียนรู้ดาวฤกษ์-จักรราศี-ดาวนักขัตฤกษ์” และ “สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์” โดยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ 1. ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ไทยในระดับสากล 2. ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของนักดาราศาสตร์ไทย 3. ได้เห็นความเชื่อมโยง และการบูรณาการแบบองค์รวมทางด้านดาราศาสตร์ กับสหวิทยาการทางในแขนงต่าง ๆ (อาทิ เวลา จำนวน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ความเชื่อ-ศาสนา-ปรัชญา อารยธรรม และวิถีชีวิต) 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) 1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการแบบองค์รวมในสาขาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 2. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของนักดาราศาสตร์ไทย ในมุมมองดาราศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการเข้าร่วมประชุม ฯ จากการเข้าประชุม/อบรมฯลฯ มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน 1 แผ่น/ชุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ( รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย ) 9 กันยายน 2565
โครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย” » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการการบรรยายพิเศษ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 243  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 16/4/2566 19:37:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2567 16:44:29
โครงการจัดอบรมเสวนา เรื่อง “ภูมิปัญญาจากสรรพตำราดาราศาสตร์ไทย” » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 239  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 16/4/2566 14:57:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 3:34:02

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้