ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)
วันที่เขียน 31/1/2565 17:08:34     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 13:54:36
เปิดอ่าน: 1916 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ AUN-QA version 3 สู่ version 4 ซึ่งเป็น version ล่าสุด เป็นการจัดหมวดหมู่ใหม่ ให้มีความกำชับมากขึ้น โดยจุดมุ่งเน้นยังเน้น การผลักดันการศึกษาแบบ Outcome Based Education หรือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้เกณฑ์จาก version3 ที่มี 11 เกณฑ์ ลดลงเหลือ 8 เกณฑ์ แต่สาระเดิมไม่ได้หายไป แต่เป็นการผนวกเข้าไว้ด้วยกัน เรื่องใดที่เป็นเรื่องเดียวกัน กระบวนการเดียวกัน หรือกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ก็จะผนวกไว้ในข้อเดียวกัน ดังนั้น Version 4 จึงมีจำนวนเกณฑ์ที่ลดลง

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Sharing

หัวข้อเรื่อง “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 (AUN-QA Overview)”

ระหว่างวันที่ 19,21  มกราคม 2565 ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting โดยสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1. การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทาง และทักษะทั่วไป

 • Expected Learning Outcomes (ELOs) are what a learner is expected to know, understand, and be able to do after the completion of a learning process ในระดับหลักสูตร จะหมายถึง 2 อย่างคือ
  - Program Learning Outcomes (PLOs) สิ่งที่หลักสูตร ต้องการ/คาดหวัง ให้บัณฑิตเป็น เมื่อเรียนครบตามโปรแกรมของหลักสูตร
  - Course Learning Outcomes (CLOs) สิ่งที่รายวิชา ต้องการ/คาดหวัง ให้นิสิตได้รับ เมื่อเรียนครบตามเนื้อหาของรายวิชา
  - Year Learning Outcomes (YLOs) ที่จะระบุว่านิสิตต้องได้อะไรในแต่ละปี
 • Design backward เป็นการออกแบบย้อนกลับว่า ถ้าต้องการบัณฑิตหน้าตาแบบนี้ ต้องทำอย่างไร
  (Backward Curriculum Design: Content, Course, Structure, Study plan, Curriculum mapping

2. ระบบการประกันคุณภาพของ AUN-QA 

การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) ประกอบด้วย 3 มิติ คือ

 • Strategic เป็นการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา
 • Systemic เป็นการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน
 • Tactical เป็นการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร

3. เกณฑ์ AUN-QA เพื่อเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อยืนยันว่า หลักสูตรได้มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน

 • การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ AUN-QA version 3 สู่ version 4 ซึ่งเป็น version ล่าสุด  เป็นการจัดหมวดหมู่ใหม่ ให้มีความกำชับมากขึ้น โดยจุดมุ่งเน้นยังเน้น
 • การผลักดันการศึกษาแบบ Outcome Based Education หรือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้เกณฑ์จาก version3 ที่มี 11 เกณฑ์ ลดลงเหลือ 8 เกณฑ์ แต่สาระเดิมไม่ได้หายไป แต่เป็นการผนวกเข้าไว้ด้วยกัน เรื่องใดที่เป็นเรื่องเดียวกัน กระบวนการเดียวกัน หรือกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ก็จะผนวกไว้ในข้อเดียวกัน ดังนั้น Version 4 จึงมีจำนวนเกณฑ์ที่ลดลง
 • การนำเกณฑ์ AUN-QA ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถดำเนินการใช้ได้ตามเกณฑ์ได้เลย แต่กรณีหลักสูตรแต่หลักสูตรระดับบัณฑิต (ป.โท-เอก) ที่เน้นการวิจัย หรือจัดการศึกษาที่แตกต่างจากระบบปกติ เช่น จัดการเรียนการสอนแบบไม่มี Couse work ควรจะต้องพิจารณาการกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในภาคผนวก (addendum) ส่วนท้ายของเล่มคู่มือ AUN-QA version 4 ก่อน

4. แนวทางของ AUN-QA Version 4.0 จำนวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ด้านที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา ด้านที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน ด้านที่ 4 : การประเมินผู้เรียน ด้านที่ 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ ด้านที่ 6 : การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน ด้านที่ 7 : สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านที่ 8 : ผลผลิตและผลลัพธ์

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1253
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 9:59:33   เปิดอ่าน 88  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 0:16:58   เปิดอ่าน 61  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/3/2566 11:33:58   เปิดอ่าน 2246  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง