สื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
วันที่เขียน 4/8/2564 10:51:21     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 21:51:14
เปิดอ่าน: 1203 ครั้ง

[-] ที่มา จากการที่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดมีนโยบายพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว และห้องสมุดได้พัฒนางานบริการสื่อสมัยใหม่ในรูปสื่อดิจิทัลที่เป็นคลิปจาก Youtube.com มาบริการในห้องสมุด ได้ประมาณ 650 รายการ และได้มีกิจกรรม KM แนะนำสื่อดังกล่าว ในการนี้เห็นว่ามีคลิปจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ “เชียงใหม่” ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้สนใจที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (และผู้ใช้ภายนอกอื่นๆ) จึงได้คัดเลือกบางส่วนมานำเสนอ [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [-] คลิปดังกล่าวรวบรวมเบื้องต้นจากประเด็นหัวข้อย่อยคือ กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ พลังงานสะอาด เป็นหลัก (หัวข้อย่อยอื่นๆ จะรวบรวมในโอกาสต่อไป) ข้อดีของคลิปเหล่านี้คือผู้ใช้ห้องสมุดที่ค้นหาข้อมูลจากระบบสืบค้น OPAC ของห้องสมุดสามารถค้นหาได้จากหัวเรื่องและคำสำคัญที่หลากหลาย เมื่อได้รายการผลลัพธ์ก็จะมี link เชื่อมโยงไปเปิดคลิปของ Youtube.com ดูได้ทันที คลิปส่วนใหญ่มีความยาวราว 2-5 นาที ทำให้ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ไม่มากนัก และยังได้ภาพรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมในเชียงใหม่หลากหลาย คลิปหลายคลิปเป็นแหล่งเรียนรู้หรือติดตามไปทัศนศึกษา ดูงาน ณ สถานที่จริงในเชียงใหม่ได้สะดวก [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [-] คลิปหัวข้อ “Green/สิ่งแวดล้อม” ดังกล่าว สามารถค้นได้จาก ฐานข้อมูลห้องสมุด (ALIST OPAC) เมนูช่องทางค้นหัวเรื่องจากคำค้น “ห้องสมุด--คอลเลคชันพิเศษ--นโยบายสีเขียว 2564” และจากคำค้น “Green policy—[ประเด็นหัวข้อย่อย เช่น –Energy, --Environment, --Garbage, --Organization, ฯลฯ]” นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถสืบค้นได้จากช่องทางปกติต่างๆ เช่น หัวเรื่องใดๆ ตามที่ต้องการ หรือ Keyword ใดๆ เช่น มหาวิทยาลัยสีเขียว, การจัดการสิ่งแวดล้อม, การกำจัดขยะ, มลพิษ ฯลฯ [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [-] รายการแนะนำใน KM blog นี้คัดเลือกคลิปหัวข้อสิ่งแวดล้อมกรณี “เชียงใหม่” ได้ 57 คลิป โดยไม่ได้รวมคลิปกรณีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น โรงงานกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน หนอนแม่โจ้ กาดแม่โจ้ 2477 ไว้ แยกเป็นกลุ่มหัวข้อคือ [ก] แหล่งเรียนรู้และการเรียนการสอน [ข] Green area [ค] Green manufacture, green hotel, etc. [ง] Green food [จ] Green housing [ฉ] Pollution [ช] Garbage [ซ] Green energy [ฌ] Green vehicle อนึ่ง รายการหรือรายชื่อที่นำเสนอบอกกล่าวข้อมูลเพียงชื่อคลิป และชื่อ Youtube channel เท่านั้น ไม่ได้บอกข้อมูล URL link ไว้ เพราะต้องการให้ผู้อ่านที่อ่านรายการคลิปทราบว่ามีคลิปอะไรบ้างในภาพรวม หากต้องการดูคลิปใดๆ สามารถป้ายดำชื่อคลิปไปค้นหาใน Youtube ได้ หรืออาจเข้าถึงจากระบบสืบค้น OPAC ของห้องสมุดก็ได้ [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ก] แหล่งเรียนรู้ และการเรียนการสอน -- [1] Animation ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาษาไทย [videoclip youtube] / [posted by] boxinbrain [ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [และ] สำนักงาน กปร. (or, RDPB)] -- [2] วีดิทัศน์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจขากพระราชดำริ ภาษาไทย [videoclip youtube] / [posted by] boxinbrain [ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [และ] สำนักงาน กปร. (or, RDPB)] -- [3] ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน พระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ [ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม] [videoclip youtube] / krajokhokdan [กระจกหกด้าน] -- [4] อุทยานพลังงานเชียงใหม่ แหล่งกระจายความรู้คืนสู่ประชาชน [ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน] [videoclip youtube] / Wisdom Media -- [5] Chiang Mai World Green City and Smart Community at adiCET, CMRU, Thailand [วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่] [videoclip youtube] / adicet College -- [6] เด็ก นร.เชียงใหม่สนุกร่วม "โรงเรียนปีนต้นไม้" ฝึกขึ้นต้นไม้ใหญ่ปั้น "รุกขกร" [videoclip youtube] / MGR Online VDO [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ข] Green area -- [7] ECO AND SUSTAINABLE ARCHITECTURE, DR. MARKUS ROSELIEB [โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น อ. หางดง จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / Panyaden International School -- [8] 5 สวนไม่ลับ เทศบาลนครเชียงใหม่ :[มีหลายตอน/clips เช่น] สวนบวกหาด สวนกาญจนาภิเษก สวนหลวงล้านนา ร. 9 สวนสุขภาพบ้านเด่น -- [9] ชุมชนล้นสุข ตอน สวนสาธารณะป่ากลางเมือง [สันทรายหลวง จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / Green Thailand -- [10] พืชสวนโลก เชียงใหม่ [อุทยานหลวงราชพฤกษ์] : Ep 1 Royal Park RajaPruck Chiang Mai [videoclip youtube] / bigchang87 -- [11] ถนนต้นไม้ที่สวยที่สุดในไทย ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน [clip 1/3 - 3/3] [videoclip youtube] / feelthai [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ค] Green manufacture, green hotel, etc. -- [12] สารคดีท่องเที่ยว EP.3 ปาริชาติไหมไทย [Green Production ; ชุมชนบ้านปวง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน, วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม] [videoclip youtube] / Green Thailand -- [13] เก๊าไม้ล้านนา [อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / AMARIN TVHD -- [14] ณ นิรันดร์ เชียงใหม่ : โรงแรมติดริมแม่น้ำปิง กับต้นไม้ยักษ์ 150 ปี [ริมแม่น้ำปิง ตรงข้ามวัดชัยมงคล] [videoclip youtube] / BoomTharis -- [15] สารคดีท่องเที่ยว EP.15 วินทรีซิตี้รีสอร์ท เชียงใหม่ [Wintree City Resort นิมมานเหมินทร์, green hotel] [videoclip youtube] / Green Thailand -- [16] เที่ยวบ้านต้นไม้ ป่าสักงาม เชียงใหม่ [ระเบียงป่าสัก บ้านต้นไม้ (รีสอร์ท)] : Travel 101 : Rabeang Pasak Treehouse [ENG SUB] [videoclip youtube] / Travel 101 : บางวันเที่ยว บางวันก็ไม่เที่ยว -- [17] นักธุรกิจทุ่ม 50 ล้านสร้างแดนเทวดา [แหล่งท่องเที่ยวเลียนแบบธรรมชาติ] : เรื่องดีดีทั่วไทย : 03-03-2564 [videoclip youtube] / TNN Online -- [18] ไม่ธรรมดา # 14 ร้านกาแฟบนต้นไม้ยักษ์แห่งเดียวในเมืองไทย [และโรงแรมบนต้นไม้] The Giant Chiangmai [อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / Mushroom TV [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ง] Green food -- [19] ตลาดนัดข่วงเกษตรอินทรีย์[at]เชียงใหม่ [กว่า 20 แห่ง] [videoclip youtube] / PrachathamTV -- [20] บ้านผักรักษ์คุณ พาแอ่วตลาดข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ [videoclip youtube] / บ้านผักรักษ์คุณ เกษตรกรยุคใหม่ -- [21] ตลาดจริงใจ Farmers Market จ. เชียงใหม่ [videoclip youtube] / Green Thailand -- [22] Nana Jungle (นานาจังเกิ้ล) Saturday Market, Chiang Mai, Thailand, [Bakery, Organic Food, Arts, Crafts, etc. in Chiang Mai] [คลิปถ่ายโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ] [videoclip youtube] / Cole Chesnut -- [23] แนะนำร้านสลัดเมนูเพื่อสุขภาพ ในเชียงใหม่ [videoclip youtube] / Km Sspp -- [24] ร้านโอ้กะจู๋ เชียงใหม่ [videoclip youtube] / feelthai [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [จ] Green housing -- [25] สุดยอดไอเดียของฝรั่งหัวใจไทยคนนี้ [มาร์คูส โรเซลีบ หรือ มาร์ค] สร้างบ้าน สร้างโรงเรียนจากไม้ไผ่ และ ดิน ได้อย่างน่าทึ่ง [videoclip youtube] / Made in Thailand -- [26] This School In Thailand Is Made Entirely Out Of Bamboo And Earth [โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น อ. หางดง จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / Business Insider -- [27] Energy update ตอน โจน จันใด บ้านดินรักษ์โลก [ศูนย์พันพรรณ, อ. แม่แตง, จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / sky breeze rainbow -- [28] Earthen Building with Jon Jandai at New Life Foundation [ภาษาอังกฤษ] [บ้านดินกับ โจน จันใด, เชียงใหม่] [videoclip youtube] / New Life Communities [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ฉ] Pollution -- [29] สารคดี ชุด ฝ่าม่านหมอกควัน Ep.1 ผู้พิกษ์ป่าดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ [videoclip youtube] / Green Thailand -- [30] สารคดีข่าว ตอน หมู่บ้านปลอดการเผา บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ [videoclip youtube] / Green Thailand [อ้างอิงจากข่าวโดย SpringNews] -- [31] EP2 ชุมชนบ้านแม่แมะ จ เชียงใหม่ [ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา] [videoclip youtube] / Green Thailand [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ช] Garbage -- [32] โครงการกำจัดขยะ 1,000 ตันต่อวันระบบ RDF จังหวัดเชียงใหม่ [Refuse Derived Fuel] [videoclip youtube] / ly lt -- [33] โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จังหวัดเชียงใหม่ [เสนอโดย บ. SMC Power ตามแผนที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้าระบบ RDF] [videoclip youtube] / HEAVYs Mongkol -- [34] ธนาคารขยะ เชียงใหม่ [โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่] [videoclip youtube] / Citizen ThaiPBS -- [35] เอี่ยมดี รีไซเคิล [by] รีวิวเชียงใหม่ [videoclip youtube] / Review Chiang Mai -- [36] คนค้นฅน : โดม เอี่ยมดี รีไซเคิล ช่วงที่ 1/4 (31 ก.ค. 2561) [videoclip youtube] / TvBurabhaOfficial -- [37] การจัดการขยะแบบครบวงจร (ชุมชนต้นแบบ Zero Waste) บ้านหนองบัว ต. ม่อนปิ่น อ. ฝาง [จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / อบต. ม่อนปิ่น ฝาง -- [38] โครงการตลาดนัดขยะ ต. น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ [Library added title] : ส่องหมู่บ้านเชียงใหม่ ปลุกสำนึกลูกหลานจัดการขยะ ต่อยอดได้ไม่พึ่งรัฐ [videoclip youtube] / MGR Online VDO -- [39] เตาเผาขยะปลอดมลพิษ รุ่น NFI-53 บ้านท้องฝาย อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ [ประชาสัมพันธ์สินค้าคือเตาเผา] [videoclip youtube] / เตาเผาขยะปลอดมลพิษ MP [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ซ] Green energy -- [40] ชุมชนแม่กำปอง [จ. เชียงใหม่] ผลิตไฟฟ้า [โรงไฟฟ้าพลังน้ำตก ; สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด] [videoclip youtube] / รู้ค่าพลังงาน Watchdog -- [41] ชุมชนต้นแบบด้านพลังงานทดแทนจากขยะ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ (ETE) [videoclip youtube] / Peerapon Makkapun -- [42] โรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะแห่งแรกที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง ดอยอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ [videoclip youtube] / ฤทธิชัย บุญชัย -- [43] โรงไฟฟ้าจากขยะ เชียงใหม่ [บ. ท่าเชียงทอง อ. ฮอด] [videoclip youtube] / MrJarukiat -- [44] บ่อขยะบ้านตาล เชียงใหม่ [clip ถ่ายจากจอภาพของการ presentation] [videoclip youtube] / เก่ง เมืองปราการ -- [45] WETV พลังงานเชียงใหม่เยี่ยมชมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง ต. แม่สาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / WETV Channel -- [46] ขี้หมูผลิตไฟฟ้า [ ฟาร์มซี.พี.จอมทอง และ กิตติวัฒน์ฟาร์ม จ. เชียงใหม่] [videoclip youtube] / รู้ค่าพลังงาน Watchdog -- [47] SMART ENERGY ตอน โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ที่เชียงใหม่ [videoclip youtube] / Smart Energy -- [48] Biogas จากขยะ อ ฮอด จ เชียงใหม่ [บ. ท่าเชียงทอง อ. ฮอด] [videoclip youtube] / JiatRuka P. -- [49] พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการต้นแบบการอนุรักษ์พลังงาน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่[วิสาหกิจชุมชน ถ่านอัดแท่ง] [videoclip youtube] / Toon News TV // Chiangmai & Lanna Channel [-] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ฌ] Green vehicle -- [50] เชียงใหม่เปิดตัวรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าครั้งแรกในไทย [videoclip youtube] / สำนักข่าวไทย TNAMCOT -- [51] WETV สุดยอดสาวเชียงใหม่ผลิตตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าต้นแบบติดแอร์คันแรกของโลก [videoclip youtube] / WETV Channel -- [52] 5 จังหวัดนำร่อง รถเมล์ไฟฟ้า [1. กรุงเทพฯ 2. พระนครศรีอยุธยา 3. เชียงใหม่ 4. ภูเก็ต 5. นครราชสีมา] [videoclip youtube] / UpFuture Channel -- [53] มาแล้วเจ้า!! รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ 3 เส้นทาง การคมนาคมใหม่คนเมือง [videoclip youtube] / Railway Channel TH [หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด กระทรวงคมนาคมให้ศึกษารูปแบบรถประจำทางไฟฟ้าล้อยาง เพื่อนำเสนอแทนรถไฟฟ้ารางเบา] -- [54] รื้อโมเดลรถไฟฟ้าต่างจังหวัด "เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าล้อยาง" ดึงเอกชนลงทุน!! [อัพเดทรถไฟฟ้าต่างจังหวัด 7 จังหวัด] [videoclip youtube] / THT TV -- [55] วีดิทัศน์สรุปผลรายละเอียดโครงการ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะที่ 2 [videoclip youtube] -- [56] เช่าจักรยานผ่านมือถือที่เชียงใหม่ [Mobike] / designdeedee [โครงการในอดีต ปัจจุบันอาจไม่มีแล้ว] -- [57] มช เปิดสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ แห่งแรกในภาคเหนือและเป็นแห่งแรกในเชียงใหม่ [ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่] [videoclip youtube] / News World Thailand [-] -----[end]-----

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีดรรชนีบทความวารสารและการสร้างคอลเลกชันพิเศษ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 5of5 / 2565]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหานี้มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อให้เนื้อหาตามงานแต่ละงาน...
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ฐานข้อมูลเฉพาะทาง  บทความอิเล็กทรอนิกส์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โสตทัศนวัสดุ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/8/2565 3:56:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2565 11:41:44   เปิดอ่าน 339  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคลังปัญญา ม.แม่โจ้ [เพิ่มเติม] [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 4of5 / 2565]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหานี้มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อให้เนื้อหาตามงานแต่ละงาน...
คลังปัญญาสถาบัน  งานเทคนิค (ห้องสมุด)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ห้องสมุดดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/8/2565 3:54:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 1:16:00   เปิดอ่าน 380  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีคอลเลกชันภาพยนตร์ดีเด่น [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 3of5 / 2565]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหานี้มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อให้เนื้อหาตามงานแต่ละงาน...
งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ฐานข้อมูลเฉพาะทาง  ภาพยนตร์  โสตทัศนวัสดุ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/8/2565 3:51:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/11/2565 9:26:55   เปิดอ่าน 205  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณีเอกสารเนื้อหา Green [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 2of5 / 2565]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหานี้มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อให้เนื้อหาตามงานแต่ละงาน...
คลิป  งานเทคนิค (ห้องสมุด)  นโยบายสีเขียว  บทความอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งแวดล้อม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โสตทัศนวัสดุ  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/8/2565 3:48:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2565 16:38:29   เปิดอ่าน 289  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์และทำรายการสื่อโสตทัศน์ห้องสมุดด้วยเทคนิคแปลงผันข้อมูล กรณี Online Clips และภาพยนตร์ [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน, 1of5 / 2565]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหานี้มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อให้เนื้อหาตามงานแต่ละงาน...
คลิป  งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ภาพยนตร์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โสตทัศนวัสดุ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/8/2565 3:42:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/11/2565 9:26:54   เปิดอ่าน 225  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง