รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 7 106 ผ่าน
61-00-16-186 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 60
61-07-15-569 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-00-14-028 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ" ผู้รับผิดชอบ 1 10
62-07-13-528 การจัดภูมิทัศน์ในการรับเสด็จพระเทพฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 8
62-07-15-570 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วม 1 4
63-07-13-526 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 17
63-07-15-061 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 4 20 ผ่าน
กิจกรรมเลือกเสรี 31 131 ผ่าน
คณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ปีการศึกษา 2562 (ผู้ช่วยรองนายกองค์การนักศึกษา ฝ่ายปกครองนักศึกษา) ผู้รับผิดชอบ 20 70
61-07-32-838 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “คาวบอยเกมส์” ครั้งที่ 18 ผู้เข้าร่วม 1 18
62-07-31-341 ร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-07-32-533 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร คาวบอยเกมส์ครั้งที่ 19 ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-33-357 โครงการคืนความดิบให้ทะเลชุมพรและอนุรักษ์ปูลมเอาไว้ในเขตอภัยทาน ผู้เข้าร่วม 1 12
64-07-38-359 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การพัฒนาบุคลิกภาพ) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-360 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้านภาษา) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-361 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษา คืออะไร ทำไมต้องไปสหกิจศึกษา) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-362 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนองาน) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-363 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การใช้วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-364 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การทำโครงงานหรืองานวิจัยสายวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-39-370 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้านคอมพิวเตอร์) ผู้เข้าร่วม 1 6
รวมทั้งสิ้น 42 257 ผ่าน