งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ :
ที่ หน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการพัฒนาสาธารณะเชิงพาณิชย์การเรียนการสอนระดับประเทศเชิงนโยบายระดับชาติ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ร้อยละงานวิจัยฯ ต่ออาจารย์และนักวิจัย
1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้2958648115865624.09
2.24163417.65
3.552321.74
4.115166225.81
5.1715329334.41
6.2891752.94
7.613103132.26
8.1618257832.05
9.1121020.00
10.51172231.82
11.56122311420.18
12.28103727.03
13.1271114425.00
14.3252025.00
15.3142615.38
16.1231717.65
17.11128.33
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023