รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม11100
2.อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา1130
3.อาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา1220
4.อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา100
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล100
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ1255
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ1445
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์1160
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล1339
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์100
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์1430
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ1125
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี14183
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร1374
18.รองศาสตราจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj100
19.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์1330
20.รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ1170
21.รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล1220
22.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน17105
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023