รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง100
2.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์1120
3.อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น11100
4.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1576
5.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์1125
6.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรมินทร์ นาระทะ14112
7.อาจารย์วินัย แสงแก้ว100
8.อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น100
9.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี13240
10.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว1160
11.อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท13185
12.อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร14125
13.อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์100
14.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม1575
15.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์13180
16.อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย100
17.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ14207
18.อาจารย์ ดร.อำพล สอนสระเกษ100
19.อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์11100
20.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์100
21.อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา11100
22.อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ100
23.อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์1110
24.อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว15180
25.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ1130
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก12110
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา12100
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล14175
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด100
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี100
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน1497
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร12130
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น13130
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย1110
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ100
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา100
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด1237
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง13130
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์1230
41.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร1240
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี พุทธา11100
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์1170
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม14120
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์100
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ100
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์100
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์100
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี13117
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์100
51.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก14146
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล100
53.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี1235
54.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น100
55.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง13215
56.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ1437
57.รองศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล100
58.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ1230
59.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ1150
60.รองศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์1130
61.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ รังควัต100
62.ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช14240
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023