รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย1260
2.อาจารย์ ดร.มัณฑนา ภาคสุวรรณ์1150
3.อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล1150
4.อาจารย์ ดร.ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์100
5.อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม100
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล14236
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล12200
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ อาชาเพ็ชร1150
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล1กำลังศึกษาต่อ00
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา1250
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023