รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ตุลชัย บ่อทรัพย์100
2.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์12155
3.อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์1170
4.อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ100
5.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ1385
6.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร1150
7.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร1150
8.อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล1115
9.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล1150
10.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์1150
11.อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช1270
12.อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ1150
13.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล1150
14.อาจารย์ธีรภัทร จิโน1กำลังศึกษาต่อ00
15.อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง1กำลังศึกษาต่อ00
16.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์100
17.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์1150
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี1150
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม1กำลังศึกษาต่อ00
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม1115
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน1260
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม1265
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา1270
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย1390
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์1360
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ1160
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา1120
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด1265
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล1150
31.รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี1150
32.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล14188
33.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง100
34.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล1170
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023