รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์11
2.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์10
3.อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง1กำลังศึกษาต่อ0
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล11
5.อาจารย์ธีรภัทร จิโน1กำลังศึกษาต่อ0
6.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล11
7.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง10
8.อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ11
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์10
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด12
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล11
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา11
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ11
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์13
15.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์11
16.อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช12
17.รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี11
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย13
19.อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล11
20.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล11
21.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล14
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม12
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา12
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม11
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน12
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย11
27.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร11
28.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร11
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม1กำลังศึกษาต่อ0
30.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ13
31.อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ10
32.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์12
33.อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์11
34.อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์10
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี11
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023