ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 80%
2. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายประพันธ์ จิโน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
2. นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 55%
2. อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
5. อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
6. นายทองลา ภูคำวงศ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
7. นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 70%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายกิจติกุล โตมู- ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
2. นายชนธีร์ จันวรรณะ- ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
3. นายปิยวัช ต้นนาค- ผู้วิจัยร่วม(2563) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ระวิน สืบค้า- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางสาววรัญญา เฟื่องชุ่ม- ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
2. ดร.ฐิติรัตน์ รัตนวงษ์วิบูลย์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ชนิดา พวงพิลคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุลมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
2. ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
Test of a modified small-scale biochar kiln
Test of a modified small-scale biochar kiln
วศ.62-003-002

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2562) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
Briquette production from rice husk by using screw compaction
Briquette production from rice husk by using screw compaction
วศ.61-003-005

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
Production and characterization of bio-calcium from hybrid catfish pangasianodon gigs bone
Production and characterization of bio-calcium from hybrid catfish pangasianodon gigs bone
วศ.62-004-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
การวางแผนใช้งานและพัฒนาปรับปรุงตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบต่อเนื่องชนิดอุโมงค์ด้วยก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.
การวางแผนใช้งานและพัฒนาปรับปรุงตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบต่อเนื่องชนิดอุโมงค์ด้วยก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.
วศ.63-004-001

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเนื้อลปาปดแผ่นกรอบจากเศษเหลือกระบวนการแปรรู)ปลาหนังลูกผสม (บึกสยาม)
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเนื้อลปาปดแผ่นกรอบจากเศษเหลือกระบวนการแปรรู)ปลาหนังลูกผสม (บึกสยาม)
วศ.62-003-005

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
3. นายบุญธรรม บุญเลา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นาย พันนุมาศ ทองกระจ่างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 75%
2. รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. นายบุญธรรม บุญเลา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. นายประพันธ์ จิโน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
5. น.ส.รดาพร ทองมา วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.-บริษัท สตรัท โปรเฟสชั่น จำกัด-64-002

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.-ศิริพรฟาร์ม จิ้งหรีด เชียงใหม่-64-003

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม 50%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลอินทผลัมพันธุ์บาฮี
ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลอินทผลัมพันธุ์บาฮี
วศ.64-002-001

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF BREAD ADDED WITH CHICKEN EGGSHELL POWDER
PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF BREAD ADDED WITH CHICKEN EGGSHELL POWDER
วศ.64-001-002

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยร่วม 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย