ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
18623 โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ (65-2.7.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
18612 โครงการศึกษาดูงาน "ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่" ณ ประเทศสิงคโปร์ (65-2.1.11)
อาจารย์ พิชญาภา ธัมมิกะกุล
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18578 โครงการจัดทำของที่ระลึกอัตลักษณ์สถาปัตย์แม่โจ้ (Creative MJU Tect's Souvenirs) (65-5.1.1)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
18577 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ระหว่างนักศึกษา หลักสูตร และเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ MJU Reinventing: Smart & Modern Agricultural Technology Innovation (SMATI) (65-4.1.5)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 108,000.00  บาท
18543 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์เป็นหลักสูตรวิชาชีพ (65-2.1.9)
อาจารย์ ดร. ปริญญา ปฏิพันธกานต์
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
18540 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (65-2.1.8)
อาจารย์ ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 20,000.00  บาท
18538 โครงการ Archmju tutor (65-2.3.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
งบประมาณเงินรายได้  : 1,589.00  บาท
18508 โครงการ “Green & Sustainability Design of Universal” การออกแบบสภาพแวดล้อมสีเขียว เพื่อความยั่งยืนสำหรับคนทุกคน (65-1.1.2)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิกานต์ ปุระพรหม
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
18460 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 (65-2.3.2)
นาย ณัฐภัทร ดาวสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18444 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน (65-2.8.3)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 75,000.00  บาท
18397 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบค่ายวิชาการ: “Architron” (65-2.6.13)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 190,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 40,900.00  บาท
18344 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมทักษะชีวิตและอาชีพ สอดรับในศตวรรษที่ 21
นาง อุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ
น.ส. ศรีวรรณ บุญเรือง
นาย วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล
งบประมาณเงินรายได้  : 499,000.00  บาท
18295 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (65-2.7.3)
นาง สาลินี ไพรัช
งบประมาณเงินรายได้  : 11,500.00  บาท
18291 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม (65-2.7.2)
นาง สาลินี ไพรัช
งบประมาณเงินรายได้  : 8,500.00  บาท
18250 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (65-2.2.3)
นาย ณัฐภัทร ดาวสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18249 โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 (65-2.3.1)
นาย ณัฐภัทร ดาวสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 60,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
18244 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง LINK SMART HOME & OFFICE CABLING 2022 (65-4.1.4)
อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18231 โครงการ DESIGNER TALK “from Chiangmai to CHINA” และประสบการณ์การทำงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (65-4.1.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : .00  บาท
18227 โครงการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารตลาดเกษตรอินทรีย์ (2477) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.11)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
18217 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง“หมอต้นไม้ในงานภูมิทัศน์” โดยเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม (65-2.6.12)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง สมบูรณ์ชัย
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 110,100.00  บาท
18138 โครงการศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.10)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 4,000,000.00  บาท
18134 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (65-1.1.1)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,300.00  บาท
18125 โครงการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (65-2.8.5)
นาง สาลินี ไพรัช
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18124 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม (65-2.1.4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แทนวุธธา ไทยสันทัด
งบประมาณเงินรายได้  : 5,000.00  บาท
18121 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ในหัวข้อ "บทบาทวิชาชีพในวิถีธรรมดาใหม่" (65-4.1.2)
อาจารย์ ดร. โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
งบประมาณเงินรายได้  : .00  บาท
18106 โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต (65-2.1.7)
นาย ณัฐภัทร ดาวสุข
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17885 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 "ปรกติที่ปรารถนา (Expected Normal)" (ุ65-2.1.10)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 5,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 55,000.00  บาท
17834 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม (65-2.1.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 83,200.00  บาท
17833 โครงการบริการวิชาการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการบริการวิชาการของคณะ (65-2.6.1)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 10,000.00  บาท
17736 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม (65-2.1.5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
งบประมาณเงินรายได้  : 12,000.00  บาท
17726 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (65-2.1.1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
งบประมาณเงินรายได้  : 83,200.00  บาท
17725 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่หลักสูตรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในศตวรรษที่ 21 (65-2.1.2)
อาจารย์ ดร. ปริญญา ปฏิพันธกานต์
งบประมาณเงินรายได้  : 41,600.00  บาท
17724 โครงการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชนบ้านแม่โจ้ (65-2.6.7)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล
อาจารย์ พิชญาภา ธัมมิกะกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17723 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนรักษ์โลก" (65-2.6.9)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17722 โครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน "ชุมชนยั่งยืน" (65-2.6.8)
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร มหาวัน
นาย ธวัชชัย มานิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรี เหมสันต์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17682 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างโรงเรือนและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนสำหรับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (65-2.6.6)
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
17680 โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสุขแก่บุคลากร (65-2.8.4)
นาย ธวัชชัย มานิตย์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
17642 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (65-2.8.1)
อาจารย์ ดร. ทำเนียบ อุฬารกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 160,000.00  บาท
17537 โครงการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ (65-2.5.1)
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชวิชญ์ ติกุล
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
17514 โครงการแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (65-2.6.5)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 96,000.00  บาท
17513 โครงการศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.4)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 200,000.00  บาท
17512 โครงการแนวทางการอนุรักษ์พืชสมุนไพรหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (65-2.6.3)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
17510 โครงการวางแผนและพัฒนาองค์กรเพื่อคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (65-2.8.2)
น.ส. รุ้งทอง เขื่อนขัน
งบประมาณเงินรายได้  : 160,000.00  บาท
17503 โครงการสหกิจศึกษา (65-2.1.6)
นาย ณัฐภัทร ดาวสุข
อาจารย์ พรทิพย์ จันทร์ราช
งบประมาณเงินรายได้  : 15,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 6,956,889.00  บาท