ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
19961 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023
นาย ธีระชัย ตันเรืองพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
นาง จีรพรรณ จันทราศัพท์
นาย เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
นาง อรทัย เป็งนวล
งบประมาณเงินรายได้  : 170,000.00  บาท
19187 ชุดโครงการนวัตกรรมการผลิต การพัฒนาพันธุ์ และการแปรรูปขั้นสูงของกล้วยไม้สมุนไพรชนิดเอื้องคำ
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,727,600.00  บาท
19186 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้าของกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19185 โครงการการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19184 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นตามมาตรฐานชุมชนของชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
อาจารย์ ดร. นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
อาจารย์ กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร แสงศรีจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19183 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร"
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
19182 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในแพะนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มธุรส ชัยหาญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 2,285,600.00  บาท