ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20923 โครงการการจัดการของเสียและกลิ่นจากการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนบ้านห้วยแก้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐปน ชื่นบาล
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20920 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีนาโน และการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม”
รองศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา เครือฟู
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20919 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีและการประยุกต์ใช้งานทางการเกษตร”
อาจารย์ ดร. กีรติญา จันทร์ผง
อาจารย์ ดร. พัชรี กองภาค
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
อาจารย์ ดร. กิตติคุณ พระกระจ่าง
รองศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา เครือฟู
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20918 โครงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารในสุกรพื้นเมืองโดยวิธีการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพรท้องถิ่น
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที คงบรรทัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานวาด ศิลปวัฒนา
งบประมาณแผ่นดิน  : 50,000.00  บาท
20917 โครงการการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบองค์รวม เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่บ้านสะลวงนอก และบ้านสะลวงใน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 330,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 530,000.00  บาท