รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
Assoc. Prof. Dr. Jongkon Promya
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์-ประมงน้ำจืด)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : สวก.-64-007 : การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยระบบถังปิดอัจฉริยะ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

2. 2564 : NTU.-64.001 : Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (Nanyang Technological Technological University)

3. 2564 : มช-64-001 : การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4. 2563 : กฟผ.-64-001 : ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

5. 2563 : มจ.1-63-02-003.4 : การปรับปรุงคุณภาพไข่ไก่ด้วยสาหร่ายไปรูลิน่า
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

6. 2563 : มจ.1-63-02-004 : การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

7. 2563 : มจ.1-63-02-004.4 : การเปรียบเทียบสูตรอาหารผสมอาร์โธร์สไปร่า และไข่น้ำในการผลิตปูนา เป็นอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน และรักษาสิ่งแวดล้อม
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

8. 2562 : ทป.2563.002 : Pre-closure assessment of elevated arsenic and other potential environmental constraints to developing aquaculture and fisheries : The case of the Mae Moh mine and power plant, Lampang, Thailand
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

9. 2562 : ทป.2563.009 : เปรียบเทียบระบบการเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) แบบไบโอฟลอค
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : การประชุมวิชาดารดารถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุ

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาต่อความถี่การวางไข่ของแม่พันธุ์ปลานิล [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อความถี่การวางไข่ของแม่พันธุ์ปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปูนาสายพันธุ์กำแพงเพชร (Sayamia bangkokensis) เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับที่ : 3

3. 2564 : องค์ประกอบของชนิดปลาในอ่างเก็บน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง [0.2]
ชื่อผลงาน : การประเมินสถานภาพทรัพยากรประมงและแนวทางเพื่อการจัดการในอ่างเก็บน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2564 : Application of fish-based index of biotic integrity to assessment of aquatic resource of Mae Ngad Somboonchon Reservoir, Thailand [0.8]
ชื่อผลงาน : การประยุกต์การใช้ปลาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำปิง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 3

5. 2562 : ผลของการเสริมสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าในอาหารต่อการเจริญเติบโต ของปนาสายพันธุ์กกำแพงเพชร (Sayamia bangkokensis) [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปูนาสายพันธุ์กำแพงเพชร (Sayamia bangkokensis) เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

6. 2562 : ผลของการเสริมซี-ไฟโคไซยานินในอาหารต่อการเจริญเติบโต และกิจกรรม เอนไซม์ไลโซไซม์ของลกปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ C-phycocyanin จากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์