อาจารย์ ดร. โดม อดุลย์สุข
Dr. Dome Adoonsook
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : UNRN.-64 -005 : แนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและสมาร์ทฟาร์มในการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตปลานิล-ปลาทับทิมปลอดภัยและอาหารมั่นคง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน)

2. 2563 : UNRN.-64-005 : แนวทางการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและสมาร์ทฟาร์มในการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตปลานิล-ปลาทับทิมปลอดภัยและอาหารมั่นคง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน)

3. 2563 : ทป.2564.002 : Comparative analysis of fresh and dry free-floating aquatic plant Pistia stratiotes via chemical pretreatment for second-generation (2G) bioethanol production
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2563 : มจ.2-63-093 : ศึกษาประสิทธิภาพระบบเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักในบ้านอัจฉริยะ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

5. 2563 : มจ.2-64-001 : ศึกษาประสิทธิภาพระบบเลี้ยงปลาดุกและปลูกผักในบ้านอัจฉริยะ (ปีที่2)
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

6. 2563 : มจ.1-63-02-003.7 : การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจากระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์โดยการคัดเลือก
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

7. 2562 : ทป.2563.004 : แนวทางการลดต้นทุนการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Bioresource Technology Reports   ฉบับที่ : 14

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : พิเศษ 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล