อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
Dr. Khajornkiat Srinuansom
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธุ์ของปลา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. แพลงก์ตอนวิทยา

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : NTU.-64.001 : Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (Nanyang Technological Technological University)

2. 2563 : กฟผ.-64-001 : ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

3. 2562 : ทป.2563.002 : Pre-closure assessment of elevated arsenic and other potential environmental constraints to developing aquaculture and fisheries : The case of the Mae Moh mine and power plant, Lampang, Thailand
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

4. 2562 : อวน.-63-002 : ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ fish premix และ THEPTM1 ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปลานิล
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด)

5. 2562 : มจ.2-63-092 : ผลของ buserelin acetate (GnRHa), human chorionic gonadotropin (hCG) และ maturation inducing hormone (MIH) ต่อการพัฒนาและเจริญสมบูรณ์เต็มที่ของไข่ในแม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus) ที่พร้อมและไม่พร้อมผสมพันธุ์ในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ (ปีที่ 2)
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pakistan Journal of Nutrition   ฉบับที่ : 2

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาต่อความถี่การวางไข่ของแม่พันธุ์ปลานิล [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อความถี่การวางไข่ของแม่พันธุ์ปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ผลของการเสริมซากพ่อแม่เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi) ในรูปแบบ ฟรีซดราย (Freeze- Dried) และสารสกัดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ในอาหารต่อ ดัชนีความสมบูรณ์เพศ ความดกไข่ ขนาดเม็ดไข่ ในแม่พันธุ์ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus) [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมอาหารจากซากพ่อแม่เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi) ต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล