ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษณ์ สมพงษ์
Asst. Prof. Dr. Udomluk Sompong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : กฟผ.-64-001 : ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

2. 2563 : IRTC-64-011 : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกส์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่)

3. 2563 : สวก.-64-001 : การพัฒนารูปแบบสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนวัตกรรมการเลี้ยง สัตว์น้ำ ปลูกพืชและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

4. 2563 : มจ.1-63-02-003 : การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2563 : มจ.1-63-02-003.6 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพซินไบโอติกส์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหาร และการตอบสนอง ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ในปลานิลวัยอ่อน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

6. 2562 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (-)

7. 2562 : สวก.-63-008 : การสร้างนวัตกรรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับเกษตรกรอัจฉริยะด้านการผลิตลำไยคุณภาพในจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล [0.6]
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยร่วมกับโปรไบโอติกส์เพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ฉบับที่ : 1

2. 2565 : คุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกส์ และสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในสัตว์น้ำจาก เยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ [0.8]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของซินไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต การยับยั้งโรคติดเชื้อ และการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน ในปลานิลวัยอ่อน
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล