รองศาสตราจารย์ ดร. ชนกันต์ จิตมนัส
Assoc. Prof. Dr. Chanagun Chitmanat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ))
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : Master of Science (Fisheries)
สถาบันการศึกษา : Auburn University

3. ปริญญาโท : Master of Science (Medical Microbiology)
สถาบันการศึกษา : University of Georgia

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงปลา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. ภาษาอังกฤษ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-02-003 : การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

2. 2563 : มจ.1-63-02-003.1 : ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยและจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลานิลในระบบการผลิตปลานิลอินทรีย์
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-02-003.3 : การบริหารจัดการการผลิตและสุขภาพปลานิลเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อความมั่นคั่งและยั่งยืนของธุรกิจ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Fish and Shellfish Immunology   ฉบับที่ : 115

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Aquaculture Reports   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : AQUACULTURE RESEARCH   ฉบับที่ : 513

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : AQUACULTURE RESEARCH   ฉบับที่ : 508

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาต่อความถี่การวางไข่ของแม่พันธุ์ปลานิล [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อความถี่การวางไข่ของแม่พันธุ์ปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ผลของการเสริมลาต้นใต้ดินของบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius) ในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลอง การเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์จากอาหารของปลากาดา (Labeo chrysophekadion) [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของกระเจี๊ยบเขียว บัวหิมะ และเชื้อจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคของปลากาดดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ : 2

3. 2565 : ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล [0.6]
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยร่วมกับโปรไบโอติกส์เพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ฉบับที่ : 1

4. 2564 : ผลของการอนุบาลปูนา (Sayamia bangkokensis) ด้วยการเสริมสาหร่ายอาร๋โธรสไปร่า ต่อการเจริญเติบโตและต้นทุนในการอนุบาล [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปูนาสายพันธุ์กำแพงเพชร (Sayamia bangkokensis) เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ฉบับที่ : 3

5. 2564 : ผลของการใช้นาโน-เคอร์ซิตินผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus) [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้นาโน-เคอร์ซิตินผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโต การต้านอนุมูลอิสระ และเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Steptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus)
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 3

6. 2564 : ผลของการเสริมซากพ่อแม่เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi) ในรูปแบบ ฟรีซดราย (Freeze- Dried) และสารสกัดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ในอาหารต่อ ดัชนีความสมบูรณ์เพศ ความดกไข่ ขนาดเม็ดไข่ ในแม่พันธุ์ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus) [0.2]
ชื่อผลงาน : การเสริมอาหารจากซากพ่อแม่เพรียงทราย (Perinereis quatrefagesi) ต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์ปลาชะโอน (Ompok bimaculatus)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

7. 2563 : ผลการเสริมอาหารด้วยสารสกัดเปลือกสับปะรดต่อระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตในปลาหมอ (Anabas testudineus) [0.2]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันของปลาหมอ (Anabas testudineus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเอนไซม์ bromelain จากสับปะรด (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

8. 2563 : ผลของพืชสมุนไพรต่อภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลา [0.8]
ชื่อผลงาน : การศึกษาโภชนาการที่ต่างกันในกล้วยแต่ละชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และระบบการย่อยอาหารในปลาหมอไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

9. 2563 : การใช้จุลินทรีย์จีไบโอติก เสริมอาหารปลานิล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกัน [0.6]
ชื่อผลงาน : การใช้จุลินทรีย์จีไบโอติกเสริมอาหารปลานิล ในกระชังแม่น้ำน่านและบ่อดิน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเสริมภูมิคุ้มกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ ฉบับที่ : 1

10. 2562 : ผลของการเสริมซี-ไฟโคไซยานินในอาหารต่อการเจริญเติบโต และกิจกรรม เอนไซม์ไลโซไซม์ของลกปลานิลที่เลี้ยงในระบบไบโอฟลอค [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ C-phycocyanin จากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล