รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล
Assoc. Prof. Dr. Doungporn Amornlerdpison
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากพืช
2. การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
3. เภสัชวิทยา
4. เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-บริษัท มีดีรวมกัน จำกัด-64-001 : การเพิ่มมูลค่าหัวไชเท้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)

2. 2563 : วช.-64-009 : แผ่นแปะเรดิชนาโนไฟเบอร์ลดเลือนฝ้า
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

3. 2563 : MAP.-64-002 : การเพิ่มมูลค่าเส้นใยปอสาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น Create value added to mulberry fibers by making a surgical (ear loop) masks 3 ply. ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

4. 2563 : MAP.-64-003 : ตำรับยาแผนโบราณเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไวรัสโควิด-19Thai traditional medicine formation for immunomodulatory against-COVID-19 ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับชาติ (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

5. 2563 : สวก.-64-013 : นวัตกรรมลำไยเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

6. 2563 : บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด-64-001 : การพัฒนางานวิจัยบรรจุภัณฑ์อาหารจากเส้นใยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด)

7. 2563 : บพข.-64-002 : ระบบปลูกผักเคลแนวตั้งและการเพิ่มมูลค่าเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

8. 2563 : สวทช.-บริษัท มีดีรวมกัน จำกัด-64-002 : การเพิ่มมูลค่าหัวไชเท้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ บริษัท มีดีรวมกัน จำกัด)

9. 2562 : ทป.2563.007 : Anti?inflammatory effects and enhancing immune response of freshwater hybrid catfish oil in RAW264.7 cells
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

10. 2562 : ทป.2563.005 : Tiliacora triandra (Colebr.) Diels Leaf Aqueous Extract Inhibits Hepatic Glucose Production in HepG2 Cells and Type 2 Diabetic Rats
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ ()

11. 2562 : สวก.-63–013 : การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากทุเรียนเป็นสารสกัดเชิงหน้าที่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเวชสำอางและวัสดุภัณฑ์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

12. 2562 : อวน.-63-011 : ตำรับยาแผนโบราณเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE   ฉบับที่ : 1223

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : MOLECULES   ฉบับที่ : 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : MOLECULES   ฉบับที่ : 26

สื่อสิ่งพิมพ์ : Aquaculture Reports   ฉบับที่ : 20

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง   ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Veterinary Integrative Sciences   ฉบับที่ : 18(3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Songklanakarin Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 6

สื่อสิ่งพิมพ์ : Biological and Pharmaceutical Bulletin   ฉบับที่ : 11

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Phytomedicine   ฉบับที่ : 52

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Cosmetic Science   ฉบับที่ : 39

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Functional Foods   ฉบับที่ : 54

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรอัดเม็ดและการประเมินอายุการเก็บรักษา [0.8]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 1

2. 2565 : ผลของระดับการเสริมน้ําสับปะรดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะทางกายภาพ ของมูลในสุกรรุ่น [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของรูปแบบการให้อาหารและลักษณะทางกายภาพของอาหารต่อความเร็วในการกินและพฤติกรรมการกินอาหารของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 2

3. 2564 : The Enhancing Immune Response and Anti-Inflammatory Effects of Caulerpa lentillifera Extract in RAW 264.7 Cells [1]
ชื่อผลงาน : ฤทธิ์ชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ
สื่อสิ่งพิมพ์ : MOLECULES ฉบับที่ : 19

4. 2564 : Anti-inflammatory effects and enhancing immune response of freshwater hybrid catfish oil in RAW264.7 cells [1]
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสมน้ำจืดในมนุษย์ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
สื่อสิ่งพิมพ์ : EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE ฉบับที่ : 22

5. 2564 : Effect of freshwater fish oil feed supplementation on the reproductive condition and production parameters of hybrid catfish (Pangasius larnaudii x Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) broodstock [1]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าคุณภาพเนื้อและการเจริญพันธุ์ปลาลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : Aquaculture Reports ฉบับที่ : 20

6. 2563 : Effects of Rhizoclonium hieroglyphicum and Spirogyra neglecta combined freshwater algal extract on blood glucose, lipids and oxidative markers in diabetic rats [1]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าสาหร่ายน้ำจืดเป็นอาหารสุขภาพชนิดเจล
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 2

7. 2563 : การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากปลีกล้วยด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย [0.8]
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

8. 2563 : Antioxidant, anti-tyrosinase and anti-collagenase activities of virgin coconut oil and stability of its cream [1]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าน้ำมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเวชภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 2

9. 2562 : Effect of omega-9 rich fish oil on antioxidant enzymes and relative immune gene expressions in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) [0.8]
ชื่อผลงาน : ผลของน้ำมันปลาน้ำจืดต่อการเจริญเติบโต การต้านออกซิเดชั่นและภูมิคุ้มกันในปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : Songklanakarin Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 6

10. 2562 : Bioactive compounds of aqueous extracts of flower and leaf of Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. for cosmetic application [1]
ชื่อผลงาน : ผลิตภัณฑ์ความงามจากดาหลา
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 3

11. 2562 : Omega 9 – enriched crocodile oil and its insulin sensitivity [0.4]
ชื่อผลงาน : ผลของน้ำมันจระเข้น้ำจืดต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันในหนูขาวเพื่อการเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

12. 2562 : การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ [0.2]
ชื่อผลงาน : การเพิ่มมูลค่าน้ำมันมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเวชภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์