สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1. นายปริวรรต ทุงศรี ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
2. นายภาคภูมิ จันทร์เผือก ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1. น.ส.พรินทร บุญเรือง 161 ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายธีรพล สุวรรณ 478 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล 895 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายอภิชาติ เตภักดี 911 นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ 977 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
1. ดร.สราวุธ สอนใจ 896 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการเงินและพัสดุ
1. นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ 894 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายประสิทธิ์ มหาไม้ 272 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา 065 นักวิชาการเงินและบัญชี . พนักงานส่วนงาน
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
1. นายเดชา ผิวผ่อง 108 หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายนเรศ บุญเพิ่มพูน 685 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายณัฐพล อาจิน 701 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
1. น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ 091 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.นฤมล คงขุนเทียน ข300 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อาทิตยา ธรรมตา 436 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ 720 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ 892 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ ล040 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายขวัญชัย นามเผ้า เจ้าหน้าที่ . จ้างเหมา
8. นางสาวบุษกร ชัยวงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ . จ้างเหมา
9. นางจันทร์ธิมา เตโช - นักวิชาการศึกษา . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1. นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ 1096 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.โสภา เขียวสุข 1078 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ 637 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต 844 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
7. อาจารย์ ดร.กฤษฎา อุ่นบ้าน อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
8. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
14. อาจารย์ ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชต์ ขัตติยะ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
18. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
19. ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว วิชาดากุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม . บุคคลภายนอก
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
22. ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
24. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
25. นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 193 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
26. ดร.ด้วง พุธศุกร์ 803 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
27. ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ 865 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1. น.ส.นิวัติ ช่างซอ 398 หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร 480 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย 722 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน 910 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
1. น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ 158 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสุพจน์ บุญเรือง 293 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายจักรกฤษณ์ ธงแดง 1084 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ศิริพร หนูหล่อ 1113 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางหทัยชนก ผิวผ่อง 508 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายจิรวัฒน์ แก้วตา เจ้าหน้าที่ธุรการ . จ้างเหมา
7. น.ส.พิมทิวา โมราเลิศ - พนักงานบริการ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
8. น.ส.ทวี สุวรรณ 294 นักวิชาการศึกษา . พนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1. นางพิชญดา พงษ์พานิช 602 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ข้าราชการ
2. นายวชิรพงษ์ จันหนองฮี เจ้าหน้าที่ . จ้างเหมา
3. นายปริญรัฐ กาบจันทร์ เจ้าหน้าที่ . จ้างเหมา
4. น.ส.ปิยวรรณ สงวนศักดิ์ 066 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
5. นางอุมาพร วงศ์พุทธิสิน 067 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน