บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 8  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 2  คน
ดร.ด้วง พุธศุกร์ ผู้เชี่ยวชาญ
ดร.สราวุธ สอนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคคลภายนอก 6  คน
ปริญญาโท 18  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 16  คน
น.ส.ทวี สุวรรณ นักวิชาการศึกษา
น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
น.ส.นฤมล คงขุนเทียน นักวิชาการศึกษา
น.ส.นิวัติ ช่างซอ หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ นักวิชาการศึกษา
น.ส.พรินทร บุญเรือง ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
นายสุพจน์ บุญเรือง นักวิชาการศึกษา
น.ส.โสภา เขียวสุข นักวิชาการศึกษา
นางหทัยชนก ผิวผ่อง นักวิชาการศึกษา
น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ข้าราชการ 1  คน
นางพิชญดา พงษ์พานิช นักวิชาการศึกษา
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ 1  คน
นางจันทร์ธิมา เตโช นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี 21  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 16  คน
นายจักรกฤษณ์ ธงแดง นักวิชาการศึกษา
นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายณัฐพล อาจิน นักวิชาการศึกษา
นายเดชา ผิวผ่อง หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
นายธีรพล สุวรรณ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายนเรศ บุญเพิ่มพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายประสิทธิ์ มหาไม้ นักวิชาการเงินและบัญชี
ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ
นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ศิริพร หนูหล่อ นักวิชาการศึกษา
นายสุระศักดิ์ อาษา นักวิชาการศึกษา
นายอภิชาติ เตภักดี นักวิชาการช่างศิลป์
นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร นักวิชาการศึกษา
น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล นักวิชาการพัสดุ
น.ส.อาทิตยา ธรรมตา นักวิชาการศึกษา
จ้างเหมา 1  คน
พนักงานส่วนงาน 4  คน
นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ปิยวรรณ สงวนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร วงศ์พุทธิสิน นักวิชาการศึกษา