มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมีทั้งหมด 104 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. บุคคลภายนอก  : 54  คน
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 34  คน
3. ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ  : 6  คน
4. จ้างเหมา  : 5  คน
5. พนักงานส่วนงาน  : 4  คน
6. ข้าราชการ  : 1  คน
บุคคลภายนอก (54)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
Asst. Prof. Dr. Wanpen Charoentrakulpeeti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย หาระโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornchai Harakotr
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
3 อาจารย์ ดร.วารัชย์ มัธยมบุรุษ
Dr. Warach Madhyamapurush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวรรต สมนึก
Asst. Prof. Dr. Pariwat Somnuek
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์
Assoc. Prof. Dr. Sakkarin Nonthapot
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี
Asst. Prof. Dr. Kritsana Jitmanee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง
Asst. Prof. Dr. Kanlaya Swangkong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ
Asst. Prof. Dr. Pongthep Jansanthea
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
Professor Dr. Pongsak Angkasith
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
Asst. Prof. Dr. Manatip Tangeakchit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
Asst. Prof. Dr. Kulwadee Pinwattana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต
Asst. Prof. Dr. Wasan Pinate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง
Asst. Prof. Dr. Montri Punyatong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
14 ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์
Dr. Prapaipat Klungsup
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
Asst. Prof. Dr. Damrongsak Rinchumpu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว วิชาดากุล
Assoc. Prof. Dr. Duangdao Wichadakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง
Assoc. Prof. Dr. Chutima Srimaroeng
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
18 ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ
Dr. Anurat Wisitsoraat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
19 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
Assoc. Prof. Dr. Narumon Kimpakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
20 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
Assoc. Prof. Dr. Siwarit Pongsakornrungsilp
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
21 รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ
Assoc. Prof. Dr. Pipat Ruankham
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชต์ ขัตติยะ
Asst. Prof. Dr. Rutch Khattiya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
23 อาจารย์ ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ
Dr. Chatprawee Dechjiraratthanasiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
Asst. Prof. Dr. Warangkhana Chaisowwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
25 อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
Dr. Pimluck Kijjanapanich
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์
Asst. Prof. Dr. Weenun Bundithya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย
Asst. Prof. Dr. Supat Phongthai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
28 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน
Assoc. Prof. Dr. Kitiya Vongkamjan Aurand
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
29 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
Assoc. Prof. Dr. Surachai Pikulkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
30 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
Assoc. Prof. Dr. Veerasak Punyapornwithaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
31 อาจารย์ ดร.กฤษฎา อุ่นบ้าน
Dr. Kridsada Unban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
Asst. Prof. Dr. Tanabhat-Sakorn Sukitprapanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจ
Asst. Prof. Dr. Kamolthip Khamchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Asst. Prof. Dr. Khajit Na Kalasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
Asst. Prof. Dr. Pongsakorn Suppakittpaisarn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
Asst. Prof. Dr. Supanika Leurcharusmee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ
Asst. Prof. Dr. Artit Yawootti
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
38 ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล
Professor Dr. Jamnean Joungtrakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
39 ดร.กรวรรณ สังขกร
Dr. Korawan Sangkakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
40 รองศาสตราจารย์ ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ
Assoc. Prof. Dr. Kontad Ounnunkad
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
41 อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
Dr. Chayanon Sawatdeenarunut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
42 ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
Dr. Sansanee Krajangchom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
43 ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์
Dr. Weerakanya Maneeprakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
Asst. Prof. Dr. Thanakorn Sirisugandha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
45 Professor Dr.Chung-Ruey Yen
Professor Dr. Chung-Ruey Yen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
Asst. Prof. Dr. Chakrit Chotamonsak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
Asst. Prof. Dr. Norakamol Laorodphan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
Asst. Prof. Dr. Anurak Khieokhajonkhet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
49 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
Assoc. Prof. Dr. Pitchaya Mungkornasawakul
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
Asst. Prof. Dr. Khwanchai Duangsathaporn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
51 Emeritus Professor Dr.Liang Chou Hsia
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
52 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กัมพล แก้วเกษ
Assoc. Prof. Dr. Kampon Kaeoket
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
53 ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช
Prof. Dr. Attachai Jintrawet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
54 อาจารย์ ดร.วันนิวัต ปันสุวงศ์
Dr. Wanniwat Pansuwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย (34)
1 น.ส.พรินทร บุญเรือง
Miss Parinthorn Boonruang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2 น.ส.ธันวดี กรีฑาเวทย์
Miss Tunwadee Kreethawate
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
3 น.ส.ฐิตารีย์ พรหมเศรษฐการ
Miss Thitaree Phromsetthakan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
4 น.ส.นฤมล คงขุนเทียน
Miss Narumol Lungkuntien
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
5 น.ส.อาทิตยา ธรรมตา
Miss. Aretittaya Thammata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
6 น.ส.รักษ์พิกุล วงศ์จักร์
Miss Rukpikul Wongjak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
7 นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์
Mr. Songkiat Panphanpho
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
8 น.ส.โสภา เขียวสุข
Miss Sopa Khiaosuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
9 น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์
Miss Alisa Ounjit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
10 น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต
Miss Jirawan Banditpuritat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
11 ดร.ด้วง พุธศุกร์
Dr. Duang Buddhasukh
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
12 ดร.มรกต สุกโชติรัตน์
Dr. Morakot Sukchotiratana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
13 นายประสิทธิ์ มหาไม้
Mr. Prasit Mahamai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานการเงินและพัสดุ
14 น.ส.อรอุษา ต๊ะวิโล
Miss Onusa Tawilo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานการเงินและพัสดุ
15 นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์
Mrs. Rattika Chaisahwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานการเงินและพัสดุ
16 นางหทัยชนก ผิวผ่อง
Mrs. Hataichanok Piwpong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
17 น.ส.ศิริพร หนูหล่อ
Miss
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
18 นายจักรกฤษณ์ ธงแดง
Mr. Jakkrit Thongdang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
19 น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์
Miss Siriprapa Wiratcharernpan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
20 นายสุพจน์ บุญเรือง
Mr. Suphot Boonruang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
21 น.ส.ทวี สุวรรณ
Miss Tawee Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
22 นายเดชา ผิวผ่อง
Mr. Decha Piwpong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
23 นายณัฐพล อาจิน
Mr. Nattapon Arjin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
24 นายธีรพล สุวรรณ
Mr. Theeraphon Suwan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
25 นายพงษ์ศักดิ์ มังมติ
Mr. Pongsak Mangmati
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
26 นายอภิชาติ เตภักดี
Mr. Apichart Teapakdee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
27 นายนเรศ บุญเพิ่มพูน
Mr. Nares Boonpermpoon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
28 ดร.สราวุธ สอนใจ
Dr. Sarawuth Sornchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานนโยบาย แผน และงบประมาณ
29 นายจักรายุทธ์ กลิ่นจันทร์
Mr. Jakrayut Klinjan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานบริหารและธุรการ
30 นายอรรถพงศ์ วภักดิ์เพชร
Mr. Artthpong Vaparkpet
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
31 น.ส.อัจฉราพร ศิวิลัย
Miss Atcharaphorn Siwilai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
32 น.ส.ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
Miss Nuthanan Jirasrithaweesin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
33 น.ส.นิวัติ ช่างซอ
Miss Niwat Chang-so
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
34 นายสุระศักดิ์ อาษา
Mr. Surasak Arsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ (6)
1 นายปริวรรต ทุงศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
2 นายภาคภูมิ จันทร์เผือก
Mr. Pakpoom Chanphueak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
3 นายวิทวัส กาวิชัย
Mr. Witthawat Kawichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
4 นางจันทร์ธิมา เตโช
Mrs. Juntima Techo
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
5 นางสหัทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
Mrs. Sahattaya Damrongkiattisak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
6 น.ส.พิมทิวา โมราเลิศ
Miss Pimtiwa Moralert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
จ้างเหมา (5)
1 นายขวัญชัย นามเผ้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
2 นางสาวบุษกร ชัยวงค์
Miss. Busakorn Chaiwong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร
3 นายจิรวัฒน์ แก้วตา
- - -
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา
4 นายปริญรัฐ กาบจันทร์
Mr. Parinrath Kabchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
5 นายวชิรพงษ์ จันหนองฮี
Mr. Wachirapong Junngaunghe
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พนักงานส่วนงาน (4)
1 นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ
Mr. Jetsadaphong Chairueangwut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2 นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา
Miss Benchamaporn Wiriya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » งานการเงินและพัสดุ
3 น.ส.ปิยวรรณ สงวนศักดิ์
Miss Piyawan Sanguansak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4 นางอุมาพร วงศ์พุทธิสิน
Mrs. Aumaporn Vongputtisin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ข้าราชการ (1)