มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมีทั้งหมด 51 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 37  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 9  คน
3. ข้าราชการ  : 2  คน
4. บุคคลภายนอก  : 2  คน
5. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (37)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
Asst. Prof. Dr. Chamroon Maneewan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
Asst. Prof. Dr. Julakorn Panatuk
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
Dr. Suparak Khumput
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
Asst. Prof. Dr. Kridda Chukiatsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
Asst. Prof. Dr. Suban Foiklang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี
Asst. Prof. Dr. Phacharaporn Tadee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7 อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
Dr. Wannaluk Thaworn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
Asst. Prof. Dr. Talerngsak Angkuraseranee
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
9 อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
Dr. Mongkol Yachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
Asst. Prof. Dr. Tonglian Buwjoom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
Asst. Prof. Dr. Prapakorn Tarachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
12 อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
Dr. Wantamas Jantasin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
13 อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
Mr. Yutthana Sunanta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
Asst. Prof. Dr. Wiwat Pattanawong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
Asst. Prof. Thananan Suppahakitchanon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
16 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
Dr. Phakphume Saowaphak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
Dr. Anon Paserakung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
18 อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ถือแก้ว
Dr. Sureerat Thuekeaw
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
19 อาจารย์กรรณิกา ฮามประคร
Miss Kannikar Hamprakorn
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 นางรจนา อุดมรักษ์
Mrs. Rotjana Udomrak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นายธนกร เคหา
Mr. Tanakorn Keaha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
22 น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา
Miss Patcharakit Watcharapreecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
23 น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์
Miss Siriporn Deeumong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
24 น.ส.อรทัย ปรีชา
Miss Orathai Preecha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
25 นายภานุวัต ศิริ
Mr. Panuwat Siri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
26 นางจิราพรรณ เคหา
Mrs. Jirapan Keha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
27 นายสัพพะโชติ์ ใจบาน
Mr. Sappachot Jaiban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
28 นางดาริน ชมภูพันธ์
Mrs. Darin Chompupun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการวิชาการและวิจัย
29 น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์
Miss Siwarin Chak-itsaraphong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
30 นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
Mr. Kittiphong Thiphaya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
31 นายอภิชาติ หมั่นวิชา
Mr. Apichart Manwicha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
32 นายครรชิต ชมภูพันธ์
Mr. Kanchit Chompupun
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
33 นางสมคิด ไคร้แสง
Mrs. Somkit Krisang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
34 นายสิทธิพร อุบายลับ
Mr. Sitiporn Aubaylap
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
35 นายสุรศักดิ์ โพธินาม
Mr. Surasak Potinum
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
36 นางอัมพร คำฟองเครือ
Mrs. Amporn Khamfongkhruea
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
37 นายโยธิน นันตา
Mr. Yothin Nunta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
พนักงานส่วนงาน (9)
1 นายสุคนธ์ ปามา
Mr. Sukhon Pama
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
2 นายสุพรรณ ดวงรัตน์
Mr. Suphan Duangrat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
3 นายทศพร โสภาอุทก
Mr. Todsaporn Sopautok
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริหารและธุรการ
4 น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร
Miss Wachirapohn Pattawaro
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานคลังและพัสดุ
5 น.ส.นันท์นภัส อำมาตย์ใหญ่
Miss Nunnapat Ammartyai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการวิชาการและวิจัย
6 นายวิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์
Mr. Wisit Phongburaphat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
7 น.ส.สิริจันทร์ สมณะ
Miss Sirichan Samana
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
8 นายสมพงษ์ ดาวเรือง
Mr. Sompong Daoreung
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายงานฟาร์ม
9 นายดวงจันทร์ จอมจันทร์
Mr. Duangchan Chomchan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี » ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ข้าราชการ (2)
บุคคลภายนอก (2)
ลูกจ้างประจำ (1)