ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Animal Breeding
(จำนวน 1 คน)
Animal Reproduction
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Biotechnology
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Farm Management
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการเนื้อสัตว์
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการโรงฆ่าสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการโรงงานอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมือง
(จำนวน 1 คน)
การประเมินพันธุกรรมปศุสัตว์
(จำนวน 1 คน)
การแปรรูปเนื้อสัตว์
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตโคนม - โคเนื้อ
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตตัวอ่อนโค
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตน้ำเชื้อโค - กระบือ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยจากสารพิษ
(จำนวน 1 คน)
การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตสัตว์ปีก
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผลิตอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การผสมเทียม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยทางสัตวศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 1 คน)
จุลินทรีย์ในอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปักษีวิทยา
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พืชอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โภชนศาสตร์สัตว์
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
(จำนวน 2 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรีรวิทยาสัตวกระเพาะเดี่ยว
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สัตวแพทย์
(จำนวน 1 คน)
สัตวศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 35 คน