บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 17  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 16  คน
ข้าราชการ 1  คน
ปริญญาโท 12  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 10  คน
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล
นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล
นางจิราพรรณ เคหา นักวิชาการศึกษา
นายธนกร เคหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางรจนา อุดมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.ศิวริน จักรอิศราพงศ์ นักวิชาการศึกษา
นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล
ข้าราชการ 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายวิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์ นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี 12  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 9  คน
นางดาริน ชมภูพันธ์ นักวิชาการศึกษา
น.ส.พัชรกิต วัชรปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายภานุวัต ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายโยธิน นันตา นักวิทยาศาสตร์
น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ นักวิชาการพัสดุ
นายสัพพะโชติ์ ใจบาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.อรทัย ปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอัมพร คำฟองเครือ นักวิทยาศาสตร์
พนักงานส่วนงาน 3  คน
น.ส.นันท์นภัส อำมาตย์ใหญ่ นักวิชาการศึกษา
น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สิริจันทร์ สมณะ นักวิชาการโภชนาการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 5  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
นางสมคิด ไคร้แสง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
พนักงานส่วนงาน 4  คน
นายทศพร โสภาอุทก พนักงานขับรถ
นายสมพงษ์ ดาวเรือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุคนธ์ ปามา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุพรรณ ดวงรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 2  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายดวงจันทร์ จอมจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ประถมศึกษา 1  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายทองสุก เตจ๊ะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา