รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Webservice
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService
ประโยชน์ที่ได้รับ การพัฒนาระบบด้วย Web Service จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สรุปได้ว่า ก่อให้เกิดข้อดี ดังนี้ 1. ป้องกันการกรอกและบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน 2. ป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด 3. การพัฒนาระบบรายงานไม่ต้องเริ่มต้นการพัฒนาจากศูนย์ ไม่ต้องออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ หรือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลใหม่ 4. ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล 5. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแหล่งเดียว 6. เป็นการผลักดัน และก่อให้เกิด Data Center ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 7. การสำรองข้อมูลเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 8. การปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 9. การตกแต่งหน้าเว็บไซด์รายงานผล สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หน่วยงานสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก Search Engine ทุกระบบ โดยใช้คำสำคัญ อาทิเช่น Web Service, NuSOAP เป็นต้น
คำสำคัญ : Webservice  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2000  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 10/4/2557 15:20:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:44:17
ถอดบทเรียน KM » สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService ครั้งที่ 2
ประโยชน์ที่ได้รับ การพัฒนาระบบด้วย Web Service จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สรุปได้ว่า ก่อให้เกิดข้อดี ดังนี้ 1. ป้องกันการกรอกและบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน 2. ป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด 3. การพัฒนาระบบรายงานไม่ต้องเริ่มต้นการพัฒนาจากศูนย์ ไม่ต้องออกแบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ หรือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลใหม่ 4. ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล 5. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลแหล่งเดียว 6. เป็นการผลักดัน และก่อให้เกิด Data Center ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 7. การสำรองข้อมูลเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 8. การปรับปรุงแก้ไขเกิดขึ้นที่ส่วนกลาง 9. การตกแต่งหน้าเว็บไซด์รายงานผล สามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หน่วยงานสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้จาก Search Engine ทุกระบบ โดยใช้คำสำคัญ อาทิเช่น Web Service, NuSOAP เป็นต้น
คำสำคัญ : Webservice  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2566  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 10/4/2557 15:12:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 0:29:40
ถอดบทเรียน KM » สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService ครั้งที่ 1
แนวคิดของ Web Service คือการนำข้อมูลจากเว็บไซด์หนึ่งไปแสดงอีกเว็บไซด์หนึ่ง โดยผู้พัฒนาระบบจะสามารถจัดทำรูปแบบรายงานเองได้ โดยไม่ต้องบอกที่ตั้ง Username/Password โดยแสดงรายการข้อมูลในรูปแบบ XML ซึ่งมีข้อดีในการดึงข้อมูลไปใช้ไม่ว่าจะติดต่อด้วยภาษาใดๆ
คำสำคัญ : Webservice  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2357  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 9/8/2556 15:22:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:45:39