รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ไทยแลนด์ 4.0
รายงานความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ » การประชุมวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0”
“งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0” นักวิจัยจะต้องไม่ยึดติดกับงานวิจัยของสาขาตนเองมากไป ต้องประยุกต์ใช้เข้าร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้งานวิจัยนั้นมีความหลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เราเน้นการนำวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้ได้ในความเป็นจริงพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คำสำคัญ : งานวิจัย นโยบายไทยแลนด์ 4.0  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1743  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศริญณา มาปลูก  วันที่เขียน 7/9/2561 12:04:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 11:24:27
แชร์ประสบการณ์ต่างประเทศ » วิศวกรรมเกษตร….ต้องเปลี่ยนแค่ไหนถึงจะอยู่รอด
Thailand 4.0 การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming แล้วแก่นของสาขาวิศวกรรมเกษตรซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์กับการผลิตทางการเกษตร เช่น การเตรียมพื้นที่ การปลูก การอารักขาพืช และการเก็บเกี่ยว รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเบื้องต้น ตลอดจนการออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบระบบชลประทานบนผิวดิน เหนือผิวดิน และระบบการชลประทานแบบน้ำหยด ตลอดจนระบบการระบายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างอาคารฟาร์ม และระบบสาธารณูปโภคในอาคารฟาร์ม จะเดินทางไปทางไหน?
คำสำคัญ : Thailand 4.0  ไทยแลนด์ 4.0  วิศวกรเกษตร  วิศวกรรมเกษตร  สภาวิศวกร  สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2466  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 31/8/2561 17:07:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 13:46:47