ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1641
ชื่อสมาชิก : มธุรส ชัยหาญ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : mathurot@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/8/2557 10:32:59
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/8/2557 10:32:59


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม/สัมมนา
การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การเข้าร่วมกิจกรรม “การเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research Connect)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being. STISWB
การได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being. STISWB ณ. มหาวิทยาลัย
การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ครั้งที่ ๓ The 3rd International Conference on Bioresources toward World Class Products (BWCP2016)