เก็บตกจากการตรวจงาน
วันที่เขียน 1/3/2554 17:55:23     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 21:42:18
เปิดอ่าน: 5847 ครั้ง

หากมีการสะกดคำผิด ต้องคัดคำนั้นส่ง ๕๐๐ ครั้ง


เก็บตกจากการตรวจงานเขียนชิ้นสุดท้ายของรายวิชา ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย

เทอมนี้งานชิ้นโบว์แดง คือ “การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น” ๑๐ คะแนน @^^@

 

 เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการ “กระตุ้นให้คิด” --> “ตั้งประเด็นคำถาม” --> “อภิปรายปัญหา” --> “มองหาสาเหตุ” --> “บอกผลกระทบ”--> “เสนอแนะแนวทางแก้ไข”

จากนั้นเขียนเป็นโครงเรื่อง -->เรียกสัมภาษณ์รายบุคคล (เหนื่อยมาก ครูแสบคออยู่สองสัปดาห์  - ___- '' )

สุดท้าย -->ขยายความออกมาเป็น “บทความ”

ทุกขั้นตอนเกิดขึ้นในชั้นเรียน (ตัดปัญหาเรื่องต้องตามจับเจ้าของ “วรรณกรรมตัดปะ” หรืองาน “copy & paste”)

ก่อนส่ง..ให้โอกาสนักศึกษาทบทวน ตรวจสอบและแก้ไข งานของตัวเองสามครั้ง (ย้ำ สามครั้ง)

เพราะหากมีการสะกดคำผิด จะต้องคัดคำนั้นส่ง ๕๐๐ ครั้ง
หากไม่คัดส่งจะหักคะแนนจากบทความ ตำแหน่งละ ๐.๕ คะแนน (หมายความว่า หากมีการสะกดผิด ๒๐ ตำแหน่ง
บทความนี้ก็จะไม่มีคะแนนเหลือ)

ครูคาดหวัง --> ว่านักศึกษาจะรอบคอบมากที่สุด และงานเขียนน่าจะมีจุดบกพร่องเรื่องการสะกดคำผิดน้อยที่สุด

ผล --> ผิดคาด...ยังคงมีการสะกดผิดอยู่มากถึง ๑๐๔ คน จากนักศึกษาทั้งหมด ๒๒๔ คน คิดเป็น ๔๖.๔๒ %

๑๐ คำที่สะกดผิดมากที่สุด คือ

๑.      เว็ปไซด์                                                   ที่ถูกต้องคือ                                           เว็บไซต์

๒.      อินเตอร์เน็ต                                               ที่ถูกต้องคือ                                           อินเทอร์เน็ต

๓.      หมกหมุ่น                                                    ที่ถูกต้องคือ                                           หมกมุ่น

๔.      อย่าร้าง                                                      ที่ถูกต้องคือ                                           หย่าร้าง

๕.      เกมส์                                                          ที่ถูกต้องคือ                                           เกม

๖.      โลกาภิวัฒน์                                                 ที่ถูกต้องคือ                                           โลกาภิวัตน์

๗.      ผูกพันธ์                                                      ที่ถูกต้องคือ                                           ผูกพัน

๘.      ภาพยนต์                                                     ที่ถูกต้องคือ                                           ภาพยนตร์

๙.      สังเกตุ                                                         ที่ถูกต้องคือ                                           สังเกต

๑๐.  อนุญาติ                                                         ที่ถูกต้องคือ                                           อนุญาต

สถิติสูงสุดของคนที่เขียนสะกดคำผิดคือ ๖ คำ (คัดคำละ ๕๐๐ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐๐ คำ)

วันนี้นักศึกษาที่ต้องคัดคำผิดทยอยมาส่งงานแล้ว..ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า
“หนู/ผม จะไม่มีวันเขียนคำนี้ผิดอีกแน่ ๆ” 
--> "ดีมาก..นักศึกษาที่รัก” @^^@

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=85
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 14:53:00   เปิดอ่าน 653  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 10:23:03   เปิดอ่าน 428  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง