แนะนำระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันที่เขียน 2/9/2561 12:09:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/7/2562 13:22:38
เปิดอ่าน: 1413 ครั้ง

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่าง ๆ ของงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ และ เพื่อลดระยะเวลาโดยแต่ละหน่วยงานที่จะเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลในแบบประวัติของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ ระบบออนไลน์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันข้าราชการพลเรือน คือวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี จะได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครูประจำปี (ประมาณเดือน มิ.ย. ของทุกปี)

รูปที่ 1 ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ระบบฐานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น https://eps.mju.ac.th/

 

ก. เว็บไซต์แสดงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นฯ ประจำปี เช่น ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น , หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก , แผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี หรือ คณะทำงานและคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เป็นต้น

รูปที่ 2 แสดงรายละเอียดความเป็นมาของการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี

 

 

รูปที่ 3 แสดง  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่น

 

รูปที่ 4 แสดงแผนการดำเนินการคัดเลือกประจำปี

 

รูปที่ 5 แสดง หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี

 

ข. แสดงข้อมูล รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่ผ่านมา

รูปที่ 6 แสดง    รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่ผ่านมา

 

ค. แบบประวัติฯ online

  • การกรอกแบบประวัติในระบบ online เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี

รูปที่ 7 แสดง   เมนูกรอกแบบฟอร์ม online  (login ด้วย ouop)

 

รูปที่ 8 แสดง แบบกรอกประวัติฯ online

 

รูปที่ 9 แสดง    รายละเอียดแบบกรอกประวัติฯ online

 

รูปที่ 10 แสดง    ผลการกรอกแบบประวัติฯ online

 

ง. การพิมพ์รายงานแบบประวัติฯ จากระบบ Online (ไฟล์ excel/pdf)

  • การพิมพ์แบบประวัติฯในระบบ online เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี

 

รูปที่ 11 แสดง    รายงานที่ได้จากการกรอกแบบประวัติฯ online  (pdf / excel)

 

ง. การอบรมการกรอกแบบประวัติฯ online

รูปที่ 12 แสดง การอบรมการกรอกแบบประวัติฯ online ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

จ. การประชุมทีมงาน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี

รูปที่ 13 แสดงการประชุมในทีมงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี

 

บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

รูปที่ 14 แสดง บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

แหล่งอ้างอิง

  • https://eps.mju.ac.th/Default.aspx

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)
Skype for Business 2015 แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนน...
skype  Skype for Business  การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง  การสื่อสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/5/2562 14:40:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/7/2562 10:48:39   เปิดอ่าน 269  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง