Blog : บทความวิชาการด้าน IT
รหัสอ้างอิง : 29
ชื่อสมาชิก : สมชาย อารยพิทยา
เพศ : ชาย
อีเมล์ : somchai@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : บทความวิชาการด้าน IT
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ ของวิทยาการอันหลากหลาย ไปยังนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
บทความวิชาการด้าน IT » แนะนำระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่าง ๆ ของงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่นประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ และ เพื่อลดระยะเวลาโดยแต่ละหน่วยงานที่จะเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลในแบบประวัติของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกฯ ระบบออนไลน์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันข้าราชการพลเรือน คือวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี จะได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครูประจำปี (ประมาณเดือน มิ.ย. ของทุกปี)
คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารสนเทศ บุคลากรดีเด่น  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4597  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 2/9/2561 12:09:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 0:42:16
บทความวิชาการด้าน IT » ถ่ายทอดประสบการณ์ : การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้านระบบสารสนเทศของสายสนับสนุนวิชาการ
ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป
คำสำคัญ : การประเมินผลงานวิชาการด้านระบบสารสนเทศ การเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4758  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 19/8/2561 15:09:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:08:53
บทความวิชาการด้าน IT » การพัฒนาฐานข้อมูลชนิดพันธุ์นกในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสร้างเนื้อหาข้อมูลชนิดพันธุ์นก ตลอดจนข้อมูลภาพดิจิทัล จากนั้นศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีศักยภาพในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลชนิดพันธุ์นก โดยได้รวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายนกจากพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวนทั้งสิ้น 217 ชนิด แบ่งเป็น 39 วงศ์ จากนั้นทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อโดเมน www.birds.mju.ac.th ประกอบด้วยเมนูหลัก ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนก ความเชี่ยวชาญของบุคลากร รายงานข้อมูลนก ข่าว/บทความเกี่ยวกับนก เครือข่าย/ชมรมอนุรักษ์นก งานวิจัยด้านนก เว็บข้อมูลนกที่เกี่ยวข้อง VDO ที่เกี่ยวข้องกับนก กระดานถาม-ตอบ คณะทำงานวิจัย และผู้ดูแลระบบ จากที่ได้เผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์แล้ว ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลนกในประเด็นต่าง ๆ รวม 138 คน พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85)
คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารสนเทศ ชนิดพันธุ์นก ภาคเหนือตอนบน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4265  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 9/8/2561 22:56:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 0:34:25

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้