รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการ
วันที่เขียน 15/6/2561 15:19:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 18:01:22
เปิดอ่าน: 2579 ครั้ง

สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบูรณาการในชั้นเรียน หัวข้อ "Thai MOOC” (Thailand Massive Open Online Course) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม แม่โจ้ 70 ปี

                การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อาจารย์จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีบ้างไม่มากก็น้อย เนื่องจากยุคสมัยนี้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการดำรงชีวิต

                นักศึกษาในปัจจุบันกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ติดเทคโนโลยี สมาธิสั้น วอกแวกได้ง่าย ชอบแสวงหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆ จึงต้องมีการนำเอานวัตกรรมแนวใหม่ทางการเรียนการสอนเข้ามาช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับนักศึกษาอีกแรงหนึ่ง

                “MOOC” เป็นการ ย่อมาจากคำว่า Massive Open Online Course คือ หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดให้ใช้งานฟรีและรองรับผู้เรียนจำนวนมาก ผู้เรียนสามารถเข้าไปติดตามเรียนเรื่องราวที่ตนเองสนใจได้ผ่านทางเว็บไซค์ในประเทศ เช่น THAI MOOC, CHULA MOOC และ CMU MOOC และเว็บไซค์ต่างประเทศ เช่น Coursera, Udacity, edX, Future learn ฯลฯ อีกทั้งเมื่อเรียนจบหลักสูตรยังได้ Certificate อีกด้วย

                 ปัจจุบันมี Application มากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร เช่น Line, Facebook, Twitter ฯลฯ เราสามารถนำเอา Application เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ ได้แก่ การแบ่งปันเนื้อหาใหม่ๆที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมให้แก่ผู้เรียนผ่านทาง Application เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมี Application ที่ช่วยในด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะด้วย เช่น Mentimeter, Kahoot ฯลฯ ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม  ซึ่งผู้สอนสามารถนำเอาผลลัพธ์มาช่วยในการวัดความเข้าใจของผู้เรียนได้

เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราควรใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์

                “เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี อย่าให้เทคโนโลยีกลืนเรา”

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=805
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 14:11:28   เปิดอ่าน 217  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2566 1:24:13   เปิดอ่าน 133  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง