การศึกษาในอาเซียน
วันที่เขียน 17/3/2560 9:54:34     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 17:08:13
เปิดอ่าน: 27085 ครั้ง

ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการที่ จะทําให้การศึกษานั้นมีส่วนสําคัญในการทําให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรฐกิจ สังคมที่ก้าวหน้ามากขึ้น ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 โดยกําหนดให้อาเซียน มี วิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนใน สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ในฐานะที่มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเข้าใจระบบการศึกษาพื้นฐานในแต่ละประเทศ มีผลต่อการรับนักศึกษาที่จะเข้ามาในระบบการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาในแต่ละประเทศ

ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศอาเซียนทุกประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการที่ จะทําให้การศึกษานั้นมีส่วนสําคัญในการทําให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรฐกิจ สังคมที่ก้าวหน้ามากขึ้น ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เป็นกลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 โดยกําหนดให้อาเซียน มี วิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการเป็นหุ้นส่วนใน สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  

ในฐานะที่มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเข้าใจระบบการศึกษาพื้นฐานในแต่ละประเทศ มีผลต่อการรับนักศึกษาที่จะเข้ามาในระบบการศึกษาของประเทศไทย การศึกษาในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน  มีระบบดังนี้

1. บรูไนดารุสซาลาม : Brunei Darussalam
การศึกษาของบรูไนดารุสซาลามหน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่  กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Brunei Darussalam) ไม่มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ แต่มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระบบการจัดการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม มีดังนี้ 
• ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ปี
• ระดับประถมศึกษา 6  ปี
• ระดับมัธยมศึกษา 7-8 ปี แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2-3 ปี 
   และระดับเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี
• ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ปี

 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport – Cambodia)
การจัดระบบการศึกษาของกัมพูชา มีดังนี้
• ระดับก่อนประถมศึกษา 3 ปี
• ระดับประถมศึกษา 6 ปี
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
• ระดับอุดมศึกษา 4-7 ปี
การจัดการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคจัดให้ตั้งแต่ 1 ปี ไปจนถึง 3-5 ปี โดยจะเน้นการฝึกทักษะ

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia
หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ (Ministry of National Education – Indonesia)

ระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย มีดังนี้

• การศึกษาก่อนวัยเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ ใช้เวลา 9 ปี

• การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาจะกำหนดโครงการการศึกษาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งโรงเรียนจะมี 

  ลักษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ

    - โรงเรียนประถมศึกษาแบบทั่วไป (General Primary School)

    - โรงเรียนประถมศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิการ (Special Primary School for Handicapped Children)

 • การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3 ปี

 • การศึกษาระดับสูงหรืออุดมศึกษา เป็นการขยายจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีใช้เวลา  เรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี สถาบันที่ให้การศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเป็นสถาบันวิชาการโพลีเทคนิค สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย

 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: The Loa People's Democratic Republic

หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ(Ministry of Education – Lao PDR)
ระบบการจัดการศึกษาประกอบด้วย 
• การศึกษาในระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-6 ปี 
• การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการศึกษาแบบ 11 ปี คือระบบ 5:3:3 ดังนี้
• ระดับประถมศึกษา 5 ปี เด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้เป็นการศึกษาภาคบังคับ
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี 
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี
การอุดมศึกษาหรือการศึกษาชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านเทคนิค
สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย

การศึกษาสายอาชีพใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ เช่น ทางด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง บัญชี ป่าไม้

 5. มาเลเซีย : Malaysia

หน่วยงานจัดการศึกษาได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Malaysia)
ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
• ระดับการเตรียมความพร้อม
• ระดับประถมศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 1-3) 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-5) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา
• ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ยัง ไม่ถึงระดับปริญญาตรี
  โดยที่นักศึกษาที่จะจบระดับนี้ สามารถก้าวไปสู่ระดับปริญญาตรีได้การศึกษาในระดับนี้ใช้เวลา 2 ปี
• ระดับอุดมศึกษา แบ่งสถาบันออกเป็น 2 ส่วนคือ สถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน

 6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ :The Republic of the Union of Myanmar

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Myanmar)

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณของทุกโรงเรียน
โดยนักเรียนจะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
ระบบการศึกษาแต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซึ่งรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงาน
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นระบบ 5 : 4 : 2 ดังนี้
•ระดับประถมศึกษา 5 ปี (อนุบาล 1 ปี และประถม 4 ปี)
•ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี 
•ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี
•ระดับอาชีวศึกษา 1-3 ปี อุดมศึกษา 4-6 ปี กรมการเทคโนโลยี เกษตรและอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิศวกรรมเครื่องกล การประมง คหกรรม และการฝึกหัดครู ทางด้านช่างเทคนิค

 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education – Philippines)

ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยการศึกษาแบบที่เป็นทางการนั้นมีลำดับขั้นตอนของการเรียนอยู่สามระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ มีดังนี้
•ระบบการศึกษาปฐมวัย เป็นการเรียนชั้นอนุบาลเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
•ระดับประถมศึกษาใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปีที่โรงเรียนของรัฐบาลหรือ 7 ปีในโรงเรียนของเอกชน
•ระดับมัธยมศึกษาใช้เวลา 4 ปี
•การศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษารวมไปถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาแบบ 1-3 ปี ที่อาจไม่มีการมอบปริญญาก็ได้
•ระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา
การจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ หรือนอกระบบโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบทวิภาษาบางวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ จะสอนเป็นภาษาตากาล็อค

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Singapore)

รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการศึกษามาก โดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ  รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาล้วนเป็นโรงเรียนของรัฐบาลหรือกึ่งรัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ มีเฉพาะในระดับอนุบาลและโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งได้ดังนี้
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับใช้เวลา 10 ปี แบ่งได้ดังนี้
• ระดับประถมศึกษา 6 ปี
• ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี
• เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนสายวิชาชีพเทคนิคหรืออาชีวศึกษา
  ก็สามารถแยกไปเรียนตามสถาบันต่างๆได้ ส่วนผู้ที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็จะเข้าศึกษาต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา     อีก 2 ปี
• ระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยหลัก3แห่ง ได้แก่ National University of Singapore(NUS),
  Nanyang Technological University และ Singapore Management University

9. ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – Thailand)

ระบบการศึกษาไทยปัจจุบันตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ 
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาในระบบเป็นแบบ 6 : 3 : 3 โดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1.1 การศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี
1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา ใช้เวลาเรียน 6 ปี
1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 3 ปี
1.4 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

      ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
      และประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับ       อาชีพชั้นสูงต่อไป

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา


10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam
หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรม (Ministry of Education and Training – Vietnam)

ระบบการศึกษาของเวียดนาม การศึกษาสามัญ 12 ปี มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีจิตวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม มีเอกลักษณ์ประจำชาติ และมีความสามารถ ในด้านอาชีพ
ระบบการจัดการศึกษาของเวียดนาม มีดังนี้
1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) 
ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี 
และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
2. การศึกษาสามัญ (5 : 4 : 3)
• ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ชั้น 1-5
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้น 6-9
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้น 10-12
3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุปริญญา (Associate degree) และระดับปริญญา
5. การศึกษาต่อเนื่องเป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบสายสามัญและสายอาชีพ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=658
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 11:19:44   เปิดอ่าน 122  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:55:42   เปิดอ่าน 135  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 15:47:45   เปิดอ่าน 141  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง